Selecteer een pagina

24 juli

Door de profeet Samuël had God koning Saul bevolen de Amalekieten te verslaan. Al hun bezittingen moest hij in de ban doen.Amalek was Israël aangevallen, toen zij nog in de woestijn waren. Deuteronomium 25:18 zegt van hen: “Hoe hij u op den weg ontmoette, en...

23 juli

“In Welken wij hebben de verlossing door Zijn bloed, namelijk de vergeving der misdaden, naar den rijkdom Zijner genade” (Efeze 1:7).In Christus Jezus HEBBEN wij de verlossing door Zijn bloed, de vergeving van de misdaden naar de rijkdom van Gods genade.In...

22 juli

In Markus 6:6 lezen we, dat de Heer Jezus Zich verwonderd heeft over het ongeloof van hen die Hem omringden. Hij had dag in dag uit het evangelie van het Koninkrijk der hemelen gepredikt, talloze zieken genezen en vele bezetenen van boze geesten bevrijd.Zelfs een mens...

20 juli

“Ik ben de HEERE, en niemand meer. Ik formeer het licht, en schep de duisternis; Ik maak den vrede en schep het kwaad, Ik, de HEERE, doe al deze dingen” (Jesaja 45:6-7).De Here God is absoluut en soeverein. “De HEERE is groot en zeer te prijzen, en...

19 juli

In Daniël 3 lezen we de geschiedenis van Sadrach, Mesach en Abednego, de drie joodse mannen die weigerden het gouden beeld, dat koning Nebukadnezar had opgericht, te aanbidden.”Zal het zo zijn, onze God, Dien wij eren, is machtig ons te verlossen uit den oven...

18 juli

“Hetzij dan dat wij leven, hetzij dat wij sterven, wij zijn des Heren” (Romeinen 14:8b).Wij zijn DES HEREN! Als wij hierover gaan nadenken, wordt het ons zo wonderlijk te moede.Aan wie kunnen we beter toebehoren dan aan de Heer. Hij heeft door het offer...