21 september

In het O.T. wordt dikwijls over de Geest Gods of de Geest des Heren geschreven. Uit vele schriftgedeelten blijkt, dat de Geest in vorige bedelingen steeds met een bepaald doel in een gelovige of in Israël werkzaam was. Wij geven slechts enkele aanhalingen. In Exodus...

20 september

Dat de uitstorting van de Heilige Geest te Jeruzalem inderdaad niet de volledige vervulling kon zijn van Joël 2:28-31, blijkt uit het antwoord van de Heer: “Het komt u niet toe, te weten de tijden of gelegenheden, die de Vader in Zijn eigen macht gesteld...

19 september

Over de doop des Geestes, Zijn uitstorting, lezen we in Handelingen 2. Toen, op het Pinksterfeest te Jeruzalem, is de belofte, die de Heer heeft gedaan in Johannes 14:16-17 en die Hij in herinnering bracht in Handelingen 1:4 vervuld. “En Ik zal den Vader bidden,...

18 september

De Heilige Geest is een kracht en een Persoon. In Johannes 14:16-17 en 26 noemt de Heiland Hem: “De Trooster, de Geest der Waarheid”, Die ons alles wil leren. Ook Johannes 15:26 spreekt van Hem als de Trooster, de Geest der Waarheid, Die van de Vader...

17 september

De Gemeente van Christus heeft een geheel aparte plaats in het heilsplan Gods. In de Evangeliën en in het O.T. wordt over Christus als Hoofd van de Gemeente, Zijn lichaam, in het verborgen geschreven. Deze verborgenheid Gods is verborgen gebleven totdat God het door...

16 september

God is nu, in deze tijd van genade, bezig Zich een volk voor Zijn Naam uit de heidenen aan te nemen (Handelingen 15:14). Ieder die in Jezus Christus gelooft, behoort tot dat volk, zowel joden als niet-joden. Ook met het volk Israël gaat God Zijn eigen weg. Al de...