14 september

“Niemand heeft ooit God gezien; de eniggeboren Zoon, Die in den schoot des Vaders is, Die heeft Hem ons verklaard” (Johannes 1:18). “De eniggeboren Zoon, Die in de schoot des Vaders is”. De Heer Zelf legt deze waarheid als volgt uit: “Ik...

13 september

Johannes 1:18: “Niemand heeft ooit God gezien; de eniggeboren Zoon, Die in den schoot des Vaders is, Die heeft Hem ons verklaard”. Het evangelie van Johannes begint met ons te vertellen wie Jezus Christus is: “In den beginne was het Woord, en het...

12 september

“Het evangelie is een kracht Gods tot zaligheid voor een ieder die gelooft” (Romeinen 1:16). “Een kracht Gods”. Voor de verkondiging van het evangelie zijn geen boeiende redenaars, die met grote welsprekendheid de mensen moeten overtuigen,...

11 september

“Maar ook wij zelven, die de eerstelingen des Geestes hebben, wij ook zelven, zeg ik, zuchten in onszelven, verwachtende de zoonstelling, namelijk de verlossing onzes lichaams” (Romeinen 8:23). Ook wij zelf, wij, Gods kinderen in Christus Jezus onze Heer,...

10 september

“Want het schepsel is der ijdelheid onderworpen, niet gewillig, maar om diens wil, die het der ijdelheid onderworpen heeft; want wij weten, dat het ganse schepsel te zamen zucht, en te zamen als in barensnood is tot nu toe” (Romeinen 8:20,22). God zeide...

9 september

“Want het schepsel is der ijdelheid onderworpen” (Romeinen 8:20). De wereld erkent deze uitspraak van Gods Geest niet. Het leven en streven van de mensheid is niet ijdel (vruchteloos), naar men meent. De wetenschap vermenigvuldigt, zij boekt steeds betere...

8 september

“Denzelven alleen wijzen God zij door Jezus Christus de heerlijkheid in der eeuwigheid. Amen”, zo besluit Paulus zijn brief aan de Romeinen (16:27). “Door Jezus Christus”. God spreekt nu uitsluitend in de Zoon tot ons (Hebree├źn 1:1). Wij kunnen...