27 september

Vervuld met de Heilige Geest sprak de apostel Petrus tot de oversten van Israël over Jezus Christus. Hij besloot zijn toespraak met: “Want er is ook onder de hemel geen andere Naam, die onder de mensen gegeven is, door Welken wij moeten zalig worden”...

26 september

Op welk een wonderlijke wijze heeft God ons toch verlost uit de macht van zonde en dood. Hij gaf hiertoe Zichzelf in de Zoon Zijner liefde, Jezus Christus onze Heer. Hem heeft Hij geoordeeld. Hem deed Hij in de dood gaan, opdat wij van oordeel en dood verlost zouden...

25 september

In 1 Korinthe 12 wordt geschreven over verschillende werkingen van Gods Geest. Vers 11 zegt daarop uitdrukkelijk, dat de Geest een ieder in het bijzonder toedeelt gelijk HIJ wil. God de Heilige Geest werkt geheel vrijmachtig en soeverein naar Zijn wil. De...

24 september

In Efeze 1:17 bidt de Geest door Paulus voor de gelovigen: “Opdat de God van onzen Heere Jezus Christus, de Vader der heerlijkheid, u geve den Geest der WIJSHEID en der OPENBARING in ZIJN KENNIS” (Efeze 1:17). In Kolossensen 1:9-11 vinden we dezelfde bede:...

23 september

“En bedroeft den Heiligen Geest Gods niet, door Welken gij verzegeld zijt tot den dag der verlossing” (Efeze 4:30). In 1 Thessalonicensen 5:19 vermaant het Woord ons: “Blust de Geest niet uit”. Toen wij gelovig werden, heeft God ons Zijn Geest...

22 september

Het is zulk een grote en heerlijke genade van God dat Hij ons van Zijn Geest heeft gegeven. In Christus heeft God ons verlost van onze zondeschuld. Niet alleen dat, Hij heeft ons in Christus doen sterven en ons met Hem weer opgewekt tot NIEUW leven. Het is Gods...

21 september

In het O.T. wordt dikwijls over de Geest Gods of de Geest des Heren geschreven. Uit vele schriftgedeelten blijkt, dat de Geest in vorige bedelingen steeds met een bepaald doel in een gelovige of in Israël werkzaam was. Wij geven slechts enkele aanhalingen. In Exodus...