Selecteer een pagina

24 april

Op het Pinksterfeest toen de Heilige Geest was uitgestort, sprak de apostel Petrus tot het joodse volk en zei o.a.: “Hoort deze woorden: Jezus den Nazarener, een Man van God, onder ulieden betoond door krachten, en wonderen, en tekenen, die God door Hem gedaan...

23 april

Israël heeft zijn Messias naar het kruis verwezen.Zij hebben Hem, de Christus Gods, ervan beschuldigd Zichzelf Gods Zoon gemaakt te hebben (Johannes 19:7).Op het kruis is Jesaja 53:6 in vervulling gegaan: “Wij dwaalden allen als schapen, wij keerden ons een...

22 april

Wat zal het een wonderlijk heerlijke tijd zijn voor deze aarde als het Koninkrijk der hemelen is gekomen en Christus als Messias over Zijn volk Israël zal regeren.Gerechtigheid en trouw zullen er zijn op deze aarde.De dieren zullen allen met elkaar in vrede leven en...

21 april

De discipelen hadden het evangelie van het Koninkrijk der hemelen gepredikt (Mattheüs 10:7).Nà de opstanding ontvingen de discipelen de opdracht: “Gaat dan henen, onderwijst al de volken” (Mattheüs 28:19).In Handelingen 1:6-8 vroegen zij aan de Heer of nu...

20 april

In Mattheüs 4:23 lezen we hoe de Heer Jezus rondging door het land en het evangelie van het Koninkrijk verkondigde, terwijl Hij alle ziekte en alle kwaal onder het volk genas.De twaalf discipelen van Hem, later apostelen genoemd, ontvingen van Hem een speciale...

19 april

Het is de bedoeling dat Gods Geest in ons bewerkt dat wij, die het eigendom zijn van onze Heer Jezus Christus, de opgestane Heer, GODE vruchten zouden dragen (Romeinen 7:4).Daarom zegt de Heer Jezus in Johannes 15:1: “Mijn Vader is de Landman”. Hij snoeit...

18 april

Sprekende over het vruchtdragen door de gelovige, zegt de Heer Jezus: “Mijn Vader is de Landman” (Johannes 15:1).Door onze Heer Jezus Christus zijn wij, die in Hem geloven, kinderen van God geworden (Romeinen 8:16).Wij zijn huisgenoten van God (Efeze...