Selecteer een pagina

Vele gelovigen en hun voorgangers passen de uitspraken uit de evangeliën geheel toe op deze tijd.
Alleen Johannes heeft in zijn evangelie Christus gepredikt in Zijn hoedanigheid als Gods Zoon, gekomen voor deze wereld.
De andere evangelisten predikten Hem als de Messias en als de Zoon des Mensen, gekomen voor het volk Israël om het Koninkrijk op te richten en verlossing te brengen.
Daartoe was Johannes de Doper gezonden; om het volk op te roepen zich te bekeren tot God.
Als het volk naar hem geluisterd had en als het de prediking van de Heer Jezus had geloofd, zou de Heer het Koninkrijk van Israël hebben opgericht.
Het volk wilde echter wel een koning die hen verlossen zou van de Romeinse overheersing, doch zich bekeren tot God en Hem liefhebben en dienen met hun hart was er niet bij.
Omdat zij de Heer Jezus als hun Messias verwierpen, is de komst van het Koninkrijk uitgesteld tot na de huidige genadetijd, waarin God elk mens verlossing in Jezus Christus aanbiedt.

De wetten van het Koninkrijk der hemelen (o.a. de Bergrede) toepassen op ons, christenen, is niet juist.
Voor ons geldt alleen de wet van de Geest des levens in Christus Jezus.
God heeft Zijn Geest gegeven en deze Geest werkt in ons liefde, geloof, blijdschap, vrede enz. (Galaten 5:22).
Dit is nieuw leven dat de Heilige Geest in ons wil openbaren.

Eenmaal als geheel Israël zich zal bekeren tot Jezus, hun Messias, zal het volk Zijn getuigen zijn voor de gehele wereld. Zij zullen zijn het zout der aarde en het licht op een berg.
In Mattheüs 28:18 zegt de Heer: “Mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde”.
Nu is satan nog de vorst van deze wereld. Eens komt de dag, dat de Heer Jezus Zijn macht zal doen gelden. Dan zal Hij Koning zijn over Israël en door dat volk de aarde regeren in gerechtigheid.

Lezen: Romeinen 8:1-2