Selecteer een pagina

In Romeinen 12:2 zegt het Woord tot Gods kinderen: “En wordt dezer wereld niet gelijkvormig; maar wordt veranderd door de vernieuwing uws gemoeds, opdat gij moogt beproeven, welke de goede, en welbehagelijke en volmaakte wil van God zij”.
Dit is het wonderbare geheim van het geloofsleven. Wij worden vernieuwd in ons denken. Aan de tekst gaat vooraf: “Stelt uwe lichamen tot een levende, heilige en Gode welbehagelijke offerande”.
Naarmate deze gesteldheid van ons hart aanwezig is, kan het nieuwe leven in ons groeien en bloeien.
Onze lichamen Gode stellen betekent, dat wij onszelf geheel te Zijner beschikking stellen.
Het is, zoals de jonge Samuël tot God zei: “Spreek, want Uw knecht hoort” (1 Samuël 3:10). Of zoals Abraham zei toen God hem riep: “Zie, hier ben ik!” (Genesis 22:1).
Het is niet onszelf offeren aan God, doch het is Hem volkomen de vrijheid geven ons te gebruiken, zoals Hij dat graag wil. Het is Zijn Woord lezen en herlezen met het verlangen in het hart: “Spreek Heer, want Uw knecht hóórt”.
Zo ons hart en leven richten op Hem, zo leven door geloof. God wijst ons in Zijn Woord steeds op Christus, Gods Geliefde. HIJ moet ons leven zijn. Het nieuwe leven, het geloofsleven, behoort Jezus Christus tot doel te hebben. Zulk een geloofsleven vernieuwt en hervormt ons denken.
Het maakt het mogelijk dat wij worden, zoals 2 Timotheüs 2:21 het uitdrukt: “Een vat ter ere, geheiligd en bekwaam tot gebruik des Heren, tot alle goed werk toebereid”. Een vat gereed tot gebruik door Hem te zijn, hoe weinig of hoe dikwijls HIJ dat wil.
Niet zelf aan het werk gaan voor Hem, doch stil zijn en Hem toestaan ZIJN werk in ons te volbrengen. Hervormd worden en vernieuwd in ons denken, is een gevolg van het nieuwe leven dat Gods Geest in ons wil bewerken.
Het is de heerlijke ervaring van al Gods kinderen wier leven Christus is. Zo zullen we leren verstaan wat Gods wil is.

Lezen: Romeinen 12:1-2