Selecteer een pagina

“Denzelven alleen wijzen God zij door Jezus Christus de heerlijkheid in der eeuwigheid. Amen”, zo besluit Paulus zijn brief aan de Romeinen (16:27). “Door Jezus Christus”. God spreekt nu uitsluitend in de Zoon tot ons (Hebreeën 1:1). Wij kunnen Hem slechts naderen en eren in en door Jezus Christus. Het Woord zegt in Efeze 5:20 tot Gods kinderen: “Dankt te allen tijd over alle dingen God en de Vader, IN DE NAAM VAN ONZEN HEERE JEZUS CHRISTUS”.

In Kolossensen 3:17: “Doet het alles IN DE NAAM VAN DE HEERE JEZUS, dankende God en de Vader DOOR HEM”. God heeft Christus opgewekt uit de doden en Hem de hoogste plaats in het heelal gegeven. “Hij is vóór alle dingen en alle dingen bestaan te zamen door Hem” (Kolossensen 1:17). Het is Gods bedoeling dat Christus ook in ons leven de hoogste plaats heeft, dat wij zouden leven door HEM (1 Johannes 4:9). “Niemand komt tot de Vader dan door MIJ, heeft de Heer gezegd” (Johannes 14:6) en God Zelf heeft gesproken vanuit de hemel: “Deze is Mijn Zoon, de Uitverkorene, hoort naar HEM” (Lukas 9:35 NBG). Gods wil ten aanzien van Zijn kinderen is, dat zij Zijn Verborgenheid zullen leren kennen, nl. “Christus, in Wien AL de schatten der wijsheid en kennis verborgen zijn” (Kolossensen 2:3).

Gods Geest wil ons dit leren door het Woord van God. “Hem, de alleen wijze God, zij door Jezus Christus de heerlijkheid IN DER EEUWIGHEID”. Niet alleen op deze aarde, doch in alle eeuwigheid zullen wij God loven en prijzen door Jezus Christus. Door Jezus Christus, welke is God boven allen te prijzen in der eeuwigheid (Romeinen 9:5). Ja, wij zullen zijn tot prijs van Zijn heerlijkheid (Efeze 1:12).

Welk een grote en verheven bestemming hebben wij in en door Christus Jezus, onze Heiland. Reeds op deze aarde mogen we God de Vader eren en loven door Jezus Christus onze Heer. Eenmaal zullen wij Hem op volmaakte wijze de lof en dank toebrengen. Dan zullen wij in volkomenheid het instrument zijn waardoor Christus Jezus God de Vader in alle eeuwigheid zal verheerlijken.

Lezen: Kolossensen 3:14-17