Selecteer een pagina

“Maar het zij verre van mij, dat ik zou roemen, anders dan in het kruis van onzen Heere Jezus Christus; door Welken de wereld mij gekruisigd is, en ik der wereld” (Galaten 6:14).
Hoe dikwijls spreekt het Woord niet tot de gelovigen over het kruis van de Heer. Op dat kruis bracht Hij voor ons, die geloven, verlossing teweeg door Zijn bloed.
Door de verlossing in Christus Jezus zijn wij om niet gerechtvaardigd uit Zijn genade (Romeinen 3:24) en ontvingen wij het nieuwe leven, dat eeuwig leven is. In het nieuwe leven staat Christus centraal. Paulus zegt: “Door Welken (de Heere Jezus Christus) de wereld mij gekruisigd is, en ik der wereld”.
In Galaten 1:4 lezen we, dat de Heer Jezus Christus Zichzelf gegeven heeft voor onze zonden om ons te trekken UIT de tegenwoordige boze wereld. Wij behoren nu niet meer bij de wereld, al moeten we er nog in leven.
Wij behoren bij Jezus Christus, de gekruisigde en opgestane Heer. Voor ons, die geloven, is Hij de Heer, Wiens Naam boven alle naam is. Voor de wereld is een gekruisigde Verlosser dwaasheid, voor ons is Hij de kracht Gods en de wijsheid Gods (1 Korinthe 1:23-24).
“Maar die van Christus zijn, HEBBEN het vlees gekruist met de bewegingen en begeerlijkheden.” (Galaten 5:24). Zij leven niet meer voor zichzelf, willen niet langer eigen wegen bewandelen.
“Ik ben met Christus gekruist; en ik leef, doch niet meer ik, maar Christus leeft in mij”, zegt Paulus in Galaten 2:20.
Zo behoort het te zijn. Als wij ons verliezen in onze Heer zullen wij roemen in Zijn kruis. Dit is niet maar de mens. Gods Geest wil dat in ons bewerken, als wij door geloof het nieuwe leven leven. Het nieuwe leven, dat Christus-leven is. Het gaat ten koste van onszelf, doch het doet ons zingen en Gode dank brengen in onze harten (Kolossensen 3:16).

Lezen: Galaten 1:3-5