Selecteer een pagina

Lukas 11:23: “Wie met Mij niet is, die is tegen Mij; en wie met Mij niet vergadert, die verstrooit”.
Johannes 3:36: “Die in den Zoon gelooft, die heeft het eeuwige leven; maar die den Zoon ongehoorzaam is, die zal het leven niet zien, maar de toorn Gods blijft op hem”.

Het is absoluut onmogelijk ten opzichte van Jezus Christus een neutraal standpunt in te nemen. Het is òf met Hem òf tegen Hem. Het is òf Hem geloven ten leven òf in de dood blijven. In Hem geloven betekent voor waar houden wat Gods woord ons aangaande Hem zegt.
Velen zien in Hem een goed voorbeeld, een hoogstaand mens, een mystieke figuur.
Gods Woord leert ons, dat Jezus Christus, Gods Zoon, in de wereld is gekomen om ZONDAREN zalig te maken (1 Timotheüs 1:15).
“Die in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld, maar die niet gelooft, IS alrede veroordeeld, dewijl hij niet heeft geloofd in den Naam des eniggeboren Zoons van God” (Johannes 3:18).
Jezus Christus, God van alle eeuwigheid, werd Mens om de mens te kunnen verlossen.
De mens is een schepsel van God. God heeft er dus recht op, dat de mens Hem eert en liefheeft.
De mens heeft hierin door de zonde volkomen gefaald en nu is het voor elk mensenkind noodzakelijk om de verlossing in Jezus Christus aan te grijpen, want zonder Hem is het onmogelijk om weer in de juiste positie tot zijn God te komen.
Wie dus NIET, in gehoorzaamheid aan het Woord Gods, de Heer Jezus gelovig aanvaardt als zijn persoonlijke Verlosser en Zaligmaker, is TEGEN Christus en BLIJFT onder het oordeel.
Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld, want Christus heeft voor hem het oordeel Gods gedragen.
Wie niet gelooft, is reeds veroordeeld, want het loon van de zonde is de dood en elk mens is in de dood, omdat hij een geboren zondaar is.
Christus geloven is MET Hem gaan ten eeuwigen leven. Niet geloven is TEGEN Hem zijn ten dode voor eeuwig.

Lezen: Johannes 3:14-18