Selecteer een pagina

Toen Israël verlost was uit Egypte en door Jozua gebracht in het land Kanaän, sprak Jozua tot het volk: “Kiest u heden, wien gij dienen zult ….. aangaande mij, en mijn huis, wij zullen de HEERE dienen!” (Jozua 24:15).
Zolang de Israëlieten in Egypte waren, konden ze NIET kiezen. Ze moesten eenvoudig de Egyptenaren dienen.
God heeft hen uit Egypte verlost en in Kanaän gebracht. Nu kunnen ze kiezen, want ze zijn vrij. Zo is het ook met ons die Gods kinderen zijn.
Volgens Romeinen 6:1-4 zijn wij IN Christus gestorven en opgestaan tot nieuw leven. Door deze heerlijke heilsfeiten zijn wij verlost uit de slavernij van zonde en dood.
Wij hebben nieuw leven ontvangen, wij zijn in Christus een NIEUWE schepping (2 Korinthe 5:17).
“Wij zijn getrokken uit de macht der duisternis en overgezet in het Koninkrijk van de Zoon Zijner liefde” (Kolossensen 1:13).
Nu kunnen wij kiezen, want wij zijn vrij. God heeft ons als het ware volkomen klaar gemaakt, zodat wij in nieuwigheid des levens kunnen wandelen.

In Christus Jezus zijn wij heilig en rechtvaardig voor God. Met Hem gestorven zijn wij RECHTENS vrij van de zonde (Romeinen 6:7). Als vrijgemaakte kinderen Gods kunnen wij thans, wat onze vroegere wandel betreft, onze oude mens afleggen en de nieuwe mens aandoen (Efeze 4:22-24).
Wij kunnen ons laten sterken door Gods Geest, zodat Christus door het geloof in ons hart woning kan maken (Efeze 3:16-17).
Het betekent: “Hem, onze Heiland en Heer, tot levensdoel maken. Gods Geest toestaan het nieuwe leven in ons tot openbaring te brengen. Niet mijn wil, doch Zijn wil, geopenbaard in het Woord, tot de onze maken”.
Wat zullen wij kiezen?
Leven zoals ons dat goeddunkt, of in gehoorzaamheid aan het Woord, ons stellen onder de leiding van Gods Geest en zo wandelen in nieuwigheid des levens?

Lezen: Efeze 3:14-19