Selecteer een pagina

Wat betekent het eigenlijk: “Leven in gemeenschap met God de Vader en met Zijn Zoon Jezus Christus”?
Zulk een leven kunnen alleen zij beleven, die met het hart geloven in Christus als hun persoonlijke Verlosser en Zaligmaker, die hen gekocht heeft met Zijn dierbaar bloed uit de slavernij van zonde en dood.

Volgens Gods Woord zijn wij, kinderen Gods, in Christus gestorven, begraven en opgewekt tot nieuw leven.
Door de Heilige Geest is Gods liefde in ons hart uitgestort en nu kunnen wij Hem liefhebben met Zijn eigen liefde. (Romeinen 5:5).
Deze wondervolle waarheden mogen wij tot ons persoonlijk bezit maken, eenvoudig door te geloven wat God zegt.
Gelovende, mogen wij vrijmoedig tot God gaan, tot God, onze Vader in Christus. Hem mogen we ons hele leven met al zijn zorgen, verdriet en blijdschap toevertrouwen.
Wij mogen met Hem omgaan als een kind met zijn vader en onze hand in de zijne leggen.
Wij mogen leven in en door onze Heiland, Jezus Christus, Die thans aan Gods rechterhand is gezeten. Hij wil graag Heer zijn van ons hart.
Gods Geest, Die in ons woont, wil Zijn vrucht in ons bewerken: “Liefde, blijdschap, vrede, lankmoedigheid, goedertierenheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid, matigheid” (Galaten 5:22). Als wij ons maar geheel en al aan onze Heer en Heiland toevertrouwen.
Dit heeft niet te maken met gevoel. Het is geestelijk leven, leven door geloof.

Lezen: Filippensen 4:6-7