Selecteer een pagina

“Gelijk ons Zijn Goddelijke kracht alles, wat tot het leven en de godzaligheid behoort, geschonken heeft, door de kennis Desgenen, Die ons geroepen heeft tot heerlijkheid en deugd” (2 Petrus 1:3).
Het is dus alles in en door onze Heiland Jezus Christus.
Hij is de Bron waaruit het leven ontspringt en wordt tot een fontein des levens. Hem te bezitten, is alles te bezitten.
Hij is onze Zaligmaker, in Hem zijn wij gerechtvaardigd.
Hij is onze Hogepriester, die voor ons bidt.
Hij is onze Heer en Meester, in Wiens liefde wij ons mogen verheugen.
Hij is onze vrede, onze blijdschap, onze sterkte.
In Hem is God onze Vader, Die ons omringt met Zijn trouwe zorg.
In Christus vinden we alles wat wij nodig hebben voor tijd en eeuwigheid. “Alles wat tot leven en godsvrucht strekt”.
Het gewone dagelijkse leven met zijn beslommeringen, moeite en verdriet, zijn ziekte en pijn, wordt in gemeenschap met Hem geheiligd. De zon Zijner liefde doorstraalt en doorgloeit het, zodat ons hart wordt vervuld met vrede en rust.
In en door Hem mogen we altijd vrijmoedig gaan tot de troon der genade, waar barmhartigheid en genade voor ons is in overvloed (Hebree├źn 4:16).
Ook van de godsvrucht, het nieuwe leven in ons, is Jezus Christus de bron. Hij werkt het in ons door Zijn Geest. ALLES wat nodig is voor ons geloofsleven, onze godsvrucht, bezitten wij in en door Hem.
Zijn Goddelijke kracht, Zijn Geest, woont in ons hart en onderwijst ons door het Woord, opdat wij onze Heiland en Heer beter zouden leren kennen.
“Blijft in Mij, en Ik in u” (Johannes 15:4). Het is de enige mogelijkheid, waardoor ons geloofsleven kan groeien en vruchtdragen. In Hem blijven, in Zijn liefde blijven.
“Zonder Mij kunt gij NIETS doen”, zei Hij (Johannes 15:5). Dit gelovig aanvaardend, van Hem alles verwachtend, wandelen we in nieuwheid des levens (Romeinen 6:4).
Ja, inderdaad, in Hem, onze Heer, vinden we ALLES wat tot leven en godsvrucht strekt, tot eer van God.

Lezen: 2 Petrus 1:1-4