Selecteer een pagina

“Onderzoekt uzelven, of gij in het geloof zijt, beproeft uzelven” (2 Korinthe 13:5a).
Gods Geest zegt dit niet met het oog op onze behoudenis. Deze ligt vast in Jezus Christus.
Wij hebben Hem aanvaard als onze Zaligmaker. Hij heeft ons verlost uit de macht van zonde en dood. Wij weten, dat wij door Zijn bloed zijn gerechtvaardigd en door Hem behouden worden van de toorn (Romeinen 5:9).
Onze behoudenis hangt niet af van meer of minder geloof onzerzijds, doch zij is gegrond op Gods gerechtigheid. In Christus HEBBEN wij de verlossing door Zijn bloed, de vergeving der misdaden, naar de rijkdom Zijner genade (Efeze 1:7). Deze genade is onmetelijk rijk en onuitputtelijk. IN Christus hebben wij EEUWIG leven.
De woorden uit 2 Korinthe 13:5 zijn gericht tot gelovigen, tot kinderen Gods. Het gaat hier niet om behouden WORDEN, doch om behouden LEVEN.
Het is heerlijk te weten, dat we verlost zijn van Gods toorn en eenmaal in de hemel zullen komen, bevrijd van alle moeite en pijn. Dit is echter niet het eigenlijke doel van ons behoud.
“De rechtvaardige zal uit geloof leven”, zegt het Woord in Romeinen 1:17 en in Hebreeën 11:6: “Zonder geloof is het ONMOGELIJK Hem te behagen”.
Uit geloof léven, dat is: het leven van elke dag toetsen aan Gods Woord. Wij ontvingen, toen wij tot geloof kwamen, in Christus het eeuwige leven. Dit is gericht op Jezus Christus, het heeft HEM tot doel.
Dat leven door geloof leven, wil Gods Geest in ons bewerken, als wij maar bereid zijn onze tegenstand op te geven en ons geheel aan Hem toe te vertrouwen.
God wil ons graag door Zijn kracht sterken in de inwendige mens, opdat Christus door het geloof in ons hart is: Hem als HEER in ons hart heiligen (1 Petrus 3:15). Hij, Heer en Meester van ons hart en leven, wij stil en gelovig Zijn weg gaan en Zijn wil van harte doen. Het is Gods wil ten opzichte van ons. Laten we onszelf beproeven of we in dat geloof zijn, laten we Gods Woord lezen en onderzoeken, opdat wij mogen leren verstaan wat de Heer welbehagelijk is (Efeze 5:10).

Lezen: Efeze 3:14-21