Selecteer een pagina

“Want het einde der wet is CHRISTUS tot rechtvaardigheid een ieder, die gelooft” (Romeinen 10:4). De Heer Jezus heeft gezegd: “Ik ben niet gekomen om de wet te ontbinden, maar te vervullen” (Mattheüs 5:17). En hoe heeft Hij de wet vervuld! Hij kon in waarheid zeggen: “Hoe lief heb Ik Uw wet! Zij is mijne betrachting (overdenking) de ganse dag” (Psalm 119:97).
Gij zult de Here, uw God, liefhebben uit geheel uw hart, en uit geheel uw ziel, en uit geheel uw kracht, en uit geheel uw verstand, en uw naaste als uzelf, was het grote gebod der wet (Lukas 10:27). Er is maar één Mens geweest, Die God in volkomenheid heeft liefgehad, Die in volmaakte zin onze Naaste is geworden. Jezus Christus, de Zoon des mensen is de Enige geweest, Die Gods wet heeft vervuld op de wijze die God kon behagen. Zó wilde God dat Zijn wet werd volbracht, met minder kan de Heilige God niet toe.
Jezus Christus is Gods Maatstaf en daarom zegt het Woord van ons: “Er is NIEMAND rechtvaardig, ook niet één, er is NIEMAND, die goed doet, er is niet tot één toe” (Romeinen 3:10,12). Christus is het EINDE der wet tot rechtvaardigheid. God heeft, met eerbied gezegd, niets meer te eisen. Aan de eis van Zijn wet is door Christus volkomen voldaan. Hoe dwaas dat vele gelovigen nog willen proberen de wet te houden.
Als God nu zegt dat CHRISTUS het EINDE der wet is tot rechtvaardigheid, hoe zullen wij dan nog trachten voor die Heilige God, Die niet één overtreding van Zijn heilige wet kan toestaan (Jakobus 2:10), naar de wet leven!
Christus is het einde der wet tot rechtvaardigheid voor een ieder die GELOOFT. Door GELOOF leven, dat is nu Gods bedoeling met ons. GELOVEN dat wij in Christus der zonde gestorven zijn en in Hem opgestaan tot NIEUWHEID des levens (Romeinen 6:4-7). Niet de wet houden, doch ons door Gods Geest laten leiden. “Indien gij door de Geest geleid wordt, zo zijt gij niet onder de wet” (Galaten 5:18). Gods Geest volbrengt dan in ons het recht (de eis) der wet (Romeinen 8:1-4).

Lezen: Romeinen 8:1-4