Selecteer een pagina

“Gij zijt niet onder de wet, maar onder de GENADE” (Romeinen 6:14). Onze Heiland heeft als Zoon des mensen Gods wet volkomen vervuld. Hij heeft de vloek der wet gedragen door voor ons een vloek te worden. Hij kocht ons VRIJ van de wet (Galaten 3:13). Welk een wonder van liefde en genade.

Hoe dwaas dat vele gelovigen zich weer vrijwillig onder de wet stellen in plaats dat zij nu uit geloof leven (Galaten 3:11), en zich door Gods Geest laten leiden (Galaten 5:18). Paulus heeft het ook geprobeerd. Door de wet leerde hij echter de zonde kennen. Gij zult niet begeren, zegt de wet o.a. en juist dit gebod wekte in hem allerlei begeerlijkheid op, want zonder de wet is de zonde dood. Immers als er geen wet is, kan men ze ook niet overtreden. De wet is geestelijk, ik echter ben vleselijk, verkocht onder de zonde. Ik doe niet wat ik wil, maar hetgeen ik haat, dat doe ik, is zijn klacht (Romeinen 7:7-16). Het resultaat van al zijn pogen de wet te houden en goed te leven, is dan ook dat hij het uitroept: “Ik, ellendig mens! wie zal mij verlossen uit het lichaam dezes doods!” (Romeinen 7:24).

In Romeinen 8:2 komt hij tot de blijde conclusie: “Want de wet van de GEEST des levens heeft mij VRIJ gemaakt van de wet der zonde en des doods”. VRIJ van de wet betekent niet “ZONDER wet”. Het recht van de wet wordt nu IN ons vervuld, die niet naar het vlees wandelen, doch naar de GEEST (Romeinen 8:4). “Indien gij door de GEEST geleid wordt, zo zijt gij NIET onder de wet” (Galaten 5:18).

Gods Geest wil in ons het NIEUWE leven openbaren en dat leven is Christus.
“De rechtvaardige zal uit het GELOOF leven” zegt Galaten 3:11. Leven uit het geloof is altijd gericht op Christus. Uit geloof leven, is: “door de Geest leven en door de Geest (niet door de wet) wandelen” (Galaten 5:25). Uit GENADE, in en door GENADE mogen we leven! Gods genade in Christus onze Heer, die zo onuitputtelijk is voor hen die door GELOOF leven!

Lezen: Romeinen 6:14 en 22-23