Selecteer een pagina

In Romeinen 1:16 zegt het Woord, dat het Evangelie een kracht Gods is tot zaligheid, een iegelijk, die gelooft.
Wie het Evangelie aangaande Jezus Christus Gods Zoon gelooft, wordt door de kracht van God opnieuw geboren.
Het is Zijn grote kracht die van ons, zondaars verloren in zonde en dood, kinderen Gods heeft gemaakt.
In Efeze 1:19 lezen we: “Hoe overweldigend groot Zijn kracht is aan ons die geloven”.
Het is naar de werking van de sterkte Zijner macht, die Hij gewrocht heeft in Christus, als Hij Hem uit de doden heeft opgewekt, lezen we verder in vers 20.
Het was Gods grote kracht, die Jezus Christus opgewekt heeft tot nieuw leven.
Hij heeft ons levend gemaakt met Christus en heeft ons mede opgewekt en ons mede een plaats gegeven in de hemel in Christus Jezus (Efeze 2:5-6).
En Kolossensen 2:12 zegt: “In Welken gij ook mede opgewekt zijt, door het geloof der werking Gods, Die Hem uit de doden opgewekt heeft”.
In Christus werden wij een nieuwe schepping.
God onze Vader wil ons NU met Zijn kracht sterken door Zijn Geest in onze INWENDIGE mens, opdat Christus door het geloof in ons hart wone (Efeze 3:16-17).
Het is Gods kracht IN ons werkende, opdat wij de Heer waardig zouden wandelen en Christus in ons gestalte zou krijgen (Kolossensen 1:10, Galaten 4:19).
Het is eveneens Gods kracht die eenmaal ons vernederd lichaam veranderen zal, opdat hetzelve aan Zijn heerlijk lichaam gelijkvormig worde, naar de werking, waardoor Hij ook alle dingen Zichzelven kan onderwerpen (Filippensen 3:20-21).
Hoe overweldigend groot is Zijn kracht aan ons die geloven!

Lezen: Filippensen 3:20-21-4:1