Selecteer een pagina

“Welgelukzalig is het volk, hetwelk het geklank kent; o HEERE! zij zullen in het licht Uws aanschijns wandelen. Zij zullen zich den gansen dag verheugen in Uw Naam, en door Uw gerechtigheid verhoogd worden” (Psalm 89:16-17).
De psalmist profeteert hier van de heerlijke tijd, dat Christus de Messias, “David mijn knecht”, zoals Psalm 89:21 Hem noemt, zal heersen over Israël en het alles vrede zal zijn.
Eens gaat deze profetie voor Israël in vervulling (Hosea 3:5).
Wij, die in Christus kinderen Gods zijn geworden, kunnen zo van harte instemmen met de woorden uit deze Psalm. Wij mogen in Christus wandelen in het licht van Gods aanschijn. Van onze God en Vader, wiens geliefde kinderen wij zijn.
Als wij in innige gemeenschap met Hem en met onze Heer en Heiland leven, kennen wij Zijn “jubelroep”. Voor Israël waren dit de klanken van de bazuin, voor ons is het Zijn blijdschap en vreugde.
Onze Heiland Zelf is onze blijdschap, onze vreugde. In Hem kunnen wij de ganse dag juichen. Het is zulk een zaligheid Zijn persoonlijke omgang met ons te smaken, in Hem in Gods Vaderhuis te verkeren!
Hoe weinig gelovigen verstaan dit leven in en door Christus. Wij kunnen het ook alleen maar genieten, als wij door geloof het nieuwe leven, dat Hij ons schonk, leven. Het NIEUWE leven, dat is Christus IN ons.
Ons geheel aan Hem toevertrouwen, ons door Zijn Geest laten leiden, onszelf terzijde zetten en Hem de EERSTE plaats geven.
Gods Geest wil dat zo graag in ons bewerken. Hij wil ons door het Woord leren zo te leven.
“Door Uw gerechtigheid worden zij verhoogd”, zegt de psalmist in vers 17. Door de gerechtigheid van Christus Jezus, die ons wordt toegerekend, zijn wij verhoogd tot kinderen van God. Hij voldeed volkomen aan het recht Gods, door als Rechtvaardige, voor ons, onrechtvaardigen, te sterven.
“Gij zijt verbolgen geworden tegen Uwen Gezalfde”, zegt Psalm 89:39. Gods toorn kwam op Zijn Gezalfde, op Christus onze Heiland. Zulk een Heiland te kennen en lief te hebben!

Lezen: Psalm 89:14-29