Selecteer een pagina

“En de vrede Gods, die alle verstand te boven gaat, zal uw harten en uw zinnen bewaren in Christus Jezus” (Filippensen 4:7).
Deze grote, heerlijke belofte heeft slechts één voorwaarde: onze hemelse Vader betrekken in ALLES wat het leven met zich meebrengt.
Alles door gebed en smeking bekend maken bij God. Het is zo heerlijk te ervaren, hoe Hij in de moeilijkste omstandigheden ons vervuld met ZIJN vrede.
Niet de onze, doch ZIJN vrede.
Dit gaat inderdaad ons verstand te boven, we begrijpen het niet, doch mogen ons er in verblijden met grote en diepe blijdschap.
Het brengt ons tot dank en aanbidding. Het maakt het mogelijk Hem te danken onder ALLES, zoals 1 Thessalonicensen 5:18 ons vermaant.
Hoe de weg ook wezen moge, vol verdriet of vol blijdschap, Hij draagt ons en zorgt voor ons.
Het is echter alleen in Christus Jezus, onze Heiland. Hij is de verpersoonlijking van Gods liefde tot ons. God heeft Hem ons geschonken, opdat wij zouden leven door Hem (1 Johannes 4:9).
Leven door Hem, onze dierbare Heer, Die ons kocht met Zijn kostbaar bloed. Die voor ons in de dood ging, opdat wij, met Hem gestorven en opgewekt, in nieuwheid des levens zouden wandelen.
Zo mogen we door geloof leven met Gods Geest in ons hart. Gods Geest, Die ons leidt, troost en sterkt door ons steeds weer te wijzen op Christus, onze Heer, en op alles wat het Woord ons openbaart over Gods liefde en genade.
In Christus zijn wij opgenomen in die heerlijke gemeenschap van God de Vader en van God de Zoon.
Wij mogen als Gods kind in Zijn Vaderhuis verkeren en ons verlustigen in de liefde van onze Heer en Heiland.
Zo in innige gemeenschap leven met onze Vader in de hemel en onze Heer en Heiland, brengt met zich mee de vrede van God in ons hart. De vrede, die alle verstand te boven gaat en die onze harten en gedachten behoedt en bewaart in Christus Jezus.

Lezen: Filippensen 4:4-7