Selecteer een pagina

“Want dat is geen vergeefs woord voor ulieden; maar het is uw leven”, sprak Mozes tot het volk, toen hij hen al Gods wetten had bekend gemaakt (Deuteronomium 32:47).
Hoe waar zijn deze woorden voor het gehele Woord van God, de Bijbel. Door GELOOF verstaan wij, zegt Hebree├źn 11:3. Omdat de Bijbel GODS Woord is, kan hij uitsluitend door geloof verstaan worden. Alleen het kind van God, dat zich door Gods Geest wil laten onderrichten, kan het Woord leren verstaan. Er zijn maar weinig gelovigen, die het Woord voor de volle 100% geloven. Daardoor missen zij veel blijdschap en zegen.
Gods Geest kan ons slechts in de waarheid leiden, als wij ons gelovig willen overgeven aan wat het Woord ons heeft te zeggen.
God is heilig en Zijn Woord is heilig. God kan niet liegen en Hij maakt Zijn Woord altijd waar.
“Zo iemand Mij liefheeft, die zal Mijn woord bewaren; en Mijn Vader zal hem liefhebben, en Wij zullen tot hem komen, en zullen woning bij hem maken”, zei de Heer Jezus (Johannes 14:23). Zijn Woord bewaren, welk een wonderbare troost, blijdschap en vrede brengt dat met zich mede.
Zijn Woord, dat ons Gods verlossende liefde heeft geopenbaard in Christus, onze Heer.
Het wijst ons, die geloven, de weg door deze aardse woestijn.
Het troost en sterkt ons als wij zwak zijn (zie o.a. Hebree├źn 4:16).
Het wijst ons de weg terug als we verkeerd deden (1 Johannes 1:9). Het bemoedigt ons als we tobben en het moeilijk hebben (Filippensen 4:6-7). Als we Gods weg met ons niet begrijpen, mogen we ons gelovig buigen over Zijn woorden uit Romeinen 8:28.
Het meest heerlijke is echter uit Gods Woord onze Heiland en Heer te leren zien in al Zijn grootheid en liefde, tot eer van onze God en Vader. Te leren verstaan, dat Hij onze weg, onze waarheid en ons leven is. HEM welbehagelijk te leven en tezamen met allen, die Hem liefhebben in staat te zijn te vatten, hoe groot de breedte en lengte en diepte en hoogte is en te bekennen de liefde van Christus, die de kennis te boven gaat! (Efeze 3:18-19).

Lezen: Efeze 3:14-20