Selecteer een pagina

“Door de verschijning van onze Zaligmaker Christus Jezus, Die de dood heeft te niet gedaan, is leven en onverderfelijkheid aan het licht gebracht”, lezen we in 2 Timotheüs 1:10. Onverderfelijk leven, het is het leven in gemeenschap met God de Vader en Jezus Christus de Heer.
Dit onverderfelijke leven, dat waarlijk leven is, kan slechts ons deel worden als wij in geloof tot Christus Jezus gaan, want Hij is HET Leven.
Hij alleen kan eeuwig, onverderfelijk leven geven. Hij heeft dit aan het licht gebracht, dit wil zeggen: “Door Zijn dood en opstanding heeft Hij de mens getoond, dat Hij inderdaad het Leven is, dat Hij God de Zoon is Die leeft tot in alle eeuwigheden”.
In Adam is het ganse mensdom in de dood terechtgekomen.
Jezus Christus, de Levensvorst, Die dood en hel overwon, heeft het mogelijk gemaakt, dat de mens het onvergankelijk leven deelachtig kan worden.
Wie in Hem gelooft, is opnieuw geboren en HEEFT eeuwig leven!
“Want gelijk de Vader de doden opwekt en levend maakt, alzo maakt ook de Zoon levend, Die Hij wil” (Johannes 5:21). “Ik en de Vader zijn één” (Johannes 10:30).
Hier spreekt Jezus Christus, God de Zoon.
Zoals God de Vader, is ook God de Zoon absoluut soeverein.
“En dit is de wil Desgenen, Die Mij gezonden heeft, dat een ieder, die de Zoon aanschouwt, en in Hem gelooft, het eeuwige leven hebbe” (Johannes 6:40).
Dit eeuwige leven kunnen we uitsluitend in en door de Zoon ontvangen, want, zo zei de Heer: “Niemand komt tot de Vader dan door Mij” (Johannes 14:6).
Welk een wonderbare liefde en genade van God de Vader, dat Hij in en door zulk een Heiland en Verlosser het eeuwige leven, dat nieuw leven is, wil schenken. In en door Zijn geliefde Zoon is dit onvergankelijk leven, dit Goddelijk leven, ons deel geworden! “Opdat wij zouden leven door Hem” (l Johannes 4:9).

Lezen: Johannes 5:20 24