Selecteer een pagina

Ons hart wordt vervuld met dank en aanbidding, als wij ons verdiepen in de onuitsprekelijke Goddelijke liefde van God de Vader en God de Zoon.
Deze liefde kunnen wij slechts zien en ervaren in Christus Jezus, Die de openbaring van deze liefde is.
Hoe dikwijls vraagt de mens zich niet af: “Is God wel liefde?” Ziende op al de ellende, het verdriet, de chaos in deze wereld, wijst men Hem af, ja, verklaart men Hem voor dood.
Men verstaat in het geheel niet, dat het juist Zijn liefde is, dat Hij zwijgt.
God is de Heilige en de Rechtvaardige en het is ten enenmale onmogelijk voor Hem om ook maar het geringste contact te hebben met de mens, die in zonde ontvangen en geboren is.
Omdat Hij echter zijn verloren schepsel zo onuitsprekelijk lief heeft, heeft Hij Zelf de weg geopend om tot Hem te komen. Hij gaf Zichzelf in Zijn Zoon. Jezus Christus werd mens om de mens te kunnen verlossen. God moest de zonde oordelen en Hij heeft ze geoordeeld. Christus Jezus onderging dit oordeel. God wekte Hem op. Christus triomfeerde over de zonde, dood en satan. Nu kan God een ieder, die in deze Christus Gods gelooft, door Zijn Geest opwekken uit de dood, hem verlossen uit zonde en dood en hem heilig en rechtvaardig verklaren in Christus Jezus. Christus heeft volkomen voldaan aan de eis van Gods heiligheid en rechtvaardigheid. Hij betaalde met Zijn kostbaar bloed. God kan ons nu rechtvaardigen door het kostbaar bloed van Christus (Romeinen 5:9).
Als wij door Gods Geest deze waarheden zien en geloven, stemmen we van harte in met de woorden uit Romeinen 11:33: “O diepte des rijkdoms, beide der wijsheid en der kennis Gods, hoe ondoorzoekelijk zijn Zijn oordelen, en onnaspeurlijk Zijn wegen!” In Christus Jezus, onze Verlosser en Zaligmaker, nam God ons op in Zijn Goddelijke liefde.

Lezen: Efeze 2:1-6