Selecteer een pagina

“Maar Christus is alles en in allen” (Kolossensen 3:11b).
In Kolossensen 3 spreekt Gods Geest over het nieuwe leven. Dit nieuwe leven, dat eeuwig leven is, is: Christus-in-ons.
Hij is er het middelpunt en het doel van. Het gaat uitsluitend om Hem. Christus is door God centraal geplaatst (Efeze 1:10).
“En Hij is voor alle dingen, en alle dingen bestaan te zamen door Hem;
en Hij is het Hoofd des lichaams, namelijk der Gemeente, Hij, Die het Begin is, de Eerstgeborene uit de doden, opdat Hij in allen de Eerste zou zijn” (Kolossensen 1:17 en 18). “Want in Hem woont al de volheid der Godheid lichamelijk” (Kolossensen 2:9). Het is Gods bedoeling met Zijn kinderen, dat deze Christus Gods ook in ons hart en leven de eerste plaats heeft. De enige mogelijkheid voor kinderen Gods, om tot Gods eer te leven en Hem te behagen, is: “Christus alles en in allen”.
Als wij Hem de plaats geven die Hem toekomt, kan God Zijn doel met ons bereiken.
Dan kan Hij, de Vader der heerlijkheid, ons geven de Geest van wijsheid en openbaring om onze Heiland en Heer recht te kennen (Efeze 1:17-18).
Hem te kennen in al Zijn schoonheid en heerlijkheid! Te leren zien welk een onmetelijke rijkdom God ons schonk in Christus. Dan leren we verstaan dat elke dag van ons leven eeuwigheidswaarde heeft, want wij zijn in Gods leerschool. In liefde heeft Hij ons bestemd om eenmaal als zoon te worden aangesteld, door Jezus Christus onze Heer.
Gods Geest leidt ons stap voor stap en doet ons door het Woord Hem kennen.
In en door onze Heiland leven we in Gods licht. Al komen er dan moeilijkheden, al gaat onze weg door donkere dalen, niet wij zelf, niet onze omstandigheden hebben immers de eerste plaats, doch Christus. Hij is onze vrede, onze blijdschap, ja, ons alles. Als Hij in ons hart woont, wordt ons gehele zijn, ons denken en doen in en door Hem geheiligd. Gods Geest werkt dan in ons deze heerlijke waarheid: “Maar Christus is alles en in allen”.

Lezen: Kolossensen 3:9-17