“Want hiertoe zijt gij geroepen, dewijl ook Christus voor ons geleden heeft, ons een voorbeeld nalatende, opdat gij Zijn voetstappen zoudt navolgen” (1 Petrus 2:21).
Er zijn veel hoogstaande mensen, die de Heer Jezus als Voorbeeld nemen en zo menen God te kunnen behagen. De hierboven aangehaalde tekst is echter gericht tot gelovigen, dat wil zeggen, tot mensen die, wetende dat zij verloren zondaars waren, Jezus Christus gelovig hebben aanvaard als hun persoonlijke Verlosser en Zaligmaker en dus kinderen Gods zijn geworden.
Alleen in en door Jezus Christus is het mogelijk Gode welbehagelijk te leven. Wij, kinderen Gods, weten dat onze Heiland voor ons heeft geleden. Hij is ons tot Voorbeeld. Zelf zegt Hij tot ons: “Bewaar Mijn geboden, gelijk Ik de geboden Mijns Vaders bewaard heb en blijf in Zijn liefde” (Johannes 15:10).
Hij, de Zoon van God, heeft in volkomen gehoorzaamheid aan Zijn Vader geleefd. Hij bewaarde de geboden van Zijn Vader.
Hij kon in waarheid zeggen, dat Hij de Vader liefhad en: “Alzo doe, gelijkerwijs Mij de Vader geboden heeft” (Johannes 14:31).
Johannes 12:50: “En Ik weet, dat Zijn gebod het eeuwige leven is. Hetgeen Ik dan spreek, dat spreek Ik alzo, gelijk Mij de Vader gezegd heeft”.
Johannes 8:28: “Wanneer gij den Zoon des mensen zult verhoogd hebben, dan zult gij verstaan, dat Ik Die ben, en dat Ik van Mijzelven niets doe; maar deze dingen spreek Ik, gelijk Mijn Vader Mij geleerd heeft”.
Hij was de ware Zoon des mensen, Die alles wat Hij deed in gehoorzaamheid aan Zijn vader volbracht.
Al Zijn tekenen waren een openbaring van de werken van Zijn Vader (Johannes 14:10). In elk opzicht leefde Hij in volkomen afhankelijkheid van Zijn God. Hij is ons Voorbeeld. Zoals Hij, behoren wij te leven in gehoorzaamheid aan God en Zijn Woord. Niet eigen wegen kiezen, doch de weg gaan die Hij wil. Ons volkomen aan Hem toevertrouwen, opdat Hij door Zijn Geest in ons hart kan wonen en de eerste plaats in ons leven krijgt.
Zo zullen wij Zijn voetstappen navolgen.

Lezen: 1 Johannes 2:5-6