Selecteer een pagina

Romeinen 3:21-22: “Maar nu is de rechtvaardigheid Gods geopenbaard geworden zonder de wet, hebbende getuigenis van de wet en de profeten: Namelijk de rechtvaardigheid Gods door het geloof VAN Jezus Christus, TOT ALLEN en OVER ALLEN, die geloven; want er is geen onderscheid”.

Nú, dat is: Ná het kruis, komt de gerechtigheid van God, openbaar geworden door het geloof van Jezus Christus, tot allen en over allen die geloven.
In het Oude Testament, in de wet en door de profeten, is veel geschreven over Gods gerechtigheid, doch het was toen nog niet duidelijk op welke wijze Zijn gerechtigheid aan het licht zou treden.
Pas ná het kruis heeft God Zijn gerechtigheid openbaar gemaakt.
De verhouding tussen God en de mens is toen radicaal veranderd. De vrucht van dat wonderbare kruis is nu voor allen die geloven. Gods gerechtigheid is thans “Tot allen en over allen die geloven”.
Geloven dat het waar is wat God zegt in Zijn Woord over de mens. Jezus Christus aanvaarden als onze Redder.
Wie dat doet IS gerechtvaardigd, want God ziet hem gestorven in Christus en in Hem opgestaan tot nieuw leven. Gods Geest maakt dat waar in ons leven.
Het zijn geen vernuftig gevonden verdichte fabelen (2 Petrus 1:16), maar het is heerlijke werkelijkheid voor ons die in de Heer Jezus geloven en Hem liefhebben.
Voor tijd en eeuwigheid zijn wij Zijn eigendom geworden en we mogen ons met al onze vreugde en verdriet aan Hem toevertrouwen, wetende dat Hij ons lief heeft met een eeuwige liefde.

Lezen: 2 Petrus 1:16-18