Selecteer een pagina

Vervuld met de Heilige Geest sprak de apostel Petrus tot de oversten van Israël over Jezus Christus. Hij besloot zijn toespraak met: “Want er is ook onder de hemel geen andere Naam, die onder de mensen gegeven is, door Welken wij moeten zalig worden” (Handelingen 4:8-12). “Geen andere Naam”, let wel, hij zei niet “geen andere godsdienst dan de christelijke”, doch geen ander NAAM. Het evangelie Gods is aangaande Zijn Zoon. Het gaat uitsluitend om Zijn Persoon, de persoon van Jezus Christus.

De mens, die van nature zeer godsdienstig is, heeft al spoedig om het evangelie een godsdienstig systeem gebouwd en talloze kerken met de mooiste liturgieën en ceremonieën. Het is alles in lijnrechte tegenspraak met Gods Woord. Er is geen andere NAAM onder de hemel gegeven om zalig te worden. Wie behouden wil worden, kan dit uitsluitend door het evangelie Gods aangaande Zijn Zoon te geloven. In de Christus Gods geloven, Hem erkennen als Verlosser en Zaligmaker. De enige godsdienst die God Zelf heeft ingesteld, was de godsdienst der Israëlieten. Toen Christus het werk had volbracht, scheurde God de voorhang van het Heilige der heiligen van boven naar beneden doormidden en daarmede zette Hij een punt achter de joodse erediensten. Het grote werk der verlossing van Gods Zoon heeft ELKE godsdienst waardeloos gemaakt. Het is onmogelijk God te behagen door plechtige bijeenkomsten, mooie liturgieën, goede christelijke deugden of wat dan ook. Er is maar één mogelijkheid om behouden te worden, namelijk door Jezus Christus.

De mens kan uitsluitend gerechtvaardigd worden om niet, uit Zijn genade, door de verlossing in Christus Jezus (Romeinen 3:24). Het is voor allen en tot allen die GELOVEN (Romeinen 3:22). Hoe wonderbaar is Zijn Naam, de Naam van Hem die voor ons leed en stierf. God gaf Hem een Naam BOVEN alle Naam, opdat in de Naam van Jezus eens alle knie zich voor Hem zou buigen en alle tong zou belijden: “Jezus Christus is Here tot heerlijkheid van God de Vader” (Filippensen 2:9-11).

Lezen: Handelingen 4:5-12