Selecteer een pagina

Jesaja 5:16 zegt: “Doch de HEERE der heirscharen zal verhoogd worden door het recht; en God, die Heilige, zal geheiligd worden door gerechtigheid”.
De Bijbel, Gods Woord, spreekt veel over de gerechtigheid van God.
Vóór het kruis eiste de gerechtigheid van God dat de mens rechtvaardig zou leven. Hij moest God liefhebben met heel zijn hart, heel zijn ziel, heel zijn verstand. Gods gerechtigheid was toen tegen ons, want wij voldeden niet aan Zijn eis. God moest de zonde straffen. Niemand kon tot Hem naderen dan via een offer, want zonder bloedstorting is er geen vergeving (Hebreeën 9:22). Al de offers die Hij Israël had voorgeschreven, waren een voorafschaduwing van het ene volmaakte Offer, van het volkomen Lam, Jezus Christus.

Nu, dat is: ná het kruis, biedt God ons Zijn gerechtigheid aan! Als vrije gift! Jezus Christus is Zijn gerechtigheid.
Wie in Hem gelooft, is bekleed met Zijn gerechtigheid. Hij is één geworden met Christus Jezus. Hij mag leven in en door Hem.
Nu is Gods gerechtigheid niet meer tegen ons, zondaars, doch vóór ons als Zijn kinderen.
Wie zal ons nog kunnen beschuldigen bij God?
GOD is het, Die rechtvaardig maakt. Wie is het, die verdoemt? Wie zal ons scheiden van de liefde van Christus?
Geen macht in de hemel noch op aarde.

Lezen: Romeinen 8:33-39