Selecteer een pagina

“Alhoewel de vijgeboom niet bloeien zal, en geen vrucht aan den wijnstok zijn zal, dat het werk des olijfbooms liegen zal, en de velden geen spijze voortbrengen; dat men de kudde uit de kooi afscheuren zal, en dat er geen rund in de stallingen wezen zal; zo zal ik nochtans in den HEERE van vreugde opspringen, ik zal mij verheugen in den God mijns heils. De Heere HEERE is mijn Sterkte; en Hij zal mijn voeten maken als der hinden, en Hij zal mij doen treden op mijn hoogten”, zong de profeet Habakuk in Habakuk 3:17-19.

Dat is taal des geloofs.
In Habakuk 2:4 zegt de profeet: “Maar de rechtvaardige zal door zijn geloof leven”.
De Heere God wees Habakuk op DE Rechtvaardige, op Jezus Christus.
Christus, Die volkomen door geloof geleefd heeft. Op Hem zijn de aangehaalde woorden uit het lied van Habakuk in volmaaktheid van toepassing. In Christus zijn wij geheiligd en gerechtvaardigd. Wij zijn in Hem rechtvaardigen. Ook voor ons geldt: “De rechtvaardige zal uit het geloof leven” (Hebree├źn 10:38). Het is Gods wil ten aanzien van ons. Door Gods Geest geleid, leven door geloof. Geloof in Gods liefde, Zijn trouw, Zijn dierbaar Woord.
Zo zullen ook wij, hoe moeilijk de omstandigheden mogen zijn, kunnen zingen: nochtans ….
“Zo zal ik nochtans in den HEERE van vreugde opspringen, ik zal mij verheugen in den God mijns heils” (Habakkuk 3:18).
“Wordt krachtig in de Heere, en in de sterkte Zijner macht”, zegt Gods Geest in Efeze 6:10.
“Als ik zwak ben, ben ik machtig”, zegt Paulus in 2 Korinthe 12:10.
Hoe heerlijk is het zo in geloof volkomen te leunen op onze hemelse Vader, Die Zijn kind zo onuitsprekelijk liefheeft.
Hoe zalig ons te mogen verblijden in de liefde van onze Heiland en Heer, Die onze Leidsman is door dit aardse leven.
Zo, levend door geloof, zullen “onze voeten zijn als die der hinden”.

Lezen: Habakuk 3:17-19