Selecteer een pagina

In 1 Korinthe 12 wordt geschreven over verschillende werkingen van Gods Geest. Vers 11 zegt daarop uitdrukkelijk, dat de Geest een ieder in het bijzonder toedeelt gelijk HIJ wil. God de Heilige Geest werkt geheel vrijmachtig en soeverein naar Zijn wil. De verborgenheid van de wil van God de Vader is, naar Zijn welbehagen, dat Hij Zich in Hem had voorgenomen, om al wat in de hemelen en op de aarde is onder één Hoofd, dat is CHRISTUS, te vergaderen (Efeze 1:9-10). CHRISTUS, het Beeld van de onzichtbare God, de Eerstgeborene der ganse schepping, die vóór alles is. Hij is het Hoofd van de Gemeente en in Hem woont de ganse volheid (Kolossensen 1:15-20).

Christus de Heer is voor God ALLES, Christus en Zijn verheerlijking is ook het ALLES, het ENIGE doel van God de Heilige Geest. Vele gelovigen willen in tongen spreken, de gave der genezing hebben of kunnen profeteren. Ze denken anderen geestesgaven te kunnen geven of ze met de Geest te kunnen vullen door oplegging van handen. Ze verliezen geheel uit het oog, dat het Gods Geest alleen maar gaat om Christus Jezus de Heer en Zijn verheerlijking. Gods bedoeling is, dat wij HEM zullen leren kennen (Filippensen 3:8,10; Efeze 3:18-19; Efeze 1:17 enz.).

Hem leren kennen, kan uitsluitend door, onder de leiding van Gods Geest, gelovig Gods Woord te lezen en te herlezen. Als wij Christus als HEER in ons hart heiligen (1 Petrus 3:15 NBG), Hem te behagen ons verlangen is, kan Gods Geest met en in ons doen wat HIJ wil. Christus de Heer en Meester van ons leven doen zijn, is de vrucht van de werking van Gods Geest in ons. Dit is Zijn bedoeling. We lezen niet in Gods Woord dat iemand zich rechtstreeks tot de Heilige Geest richt. Alles gaat om Christus en Zijn verheerlijking en in Hem om Gods verheerlijking. Hoe meer we ons verliezen in Christus, hoe meer we vervuld worden met de Geest. Het is ook alleen door de Geest dat wij kunnen zeggen en beleven: “Jezus is HEER” (1 Korinthe 12:3).

Lezen: Efeze 1:15-23