Selecteer een pagina

“DOOR GELOOF verstaan wij, dat de wereld door het woord Gods is toebereid, alzo dat de dingen, die men ziet, niet geworden zijn uit dingen, die gezien worden” (Hebree├źn 11:3). In vers 1 staat: “Het geloof is een bewijs van de zaken, die men NIET ziet”.
Het is het Goddelijke principe: “DOOR GELOOF VERSTAAN”.
De wereld wil alles wetenschappelijk bewijzen, God zegt: “Het geloof is een bewijs …..”.
God de Allerhoogste is de Auteur van de Bijbel. Zijn Geest heeft Zijn Woord door mensen laten opschrijven (2 Petrus 1:21). Het is het Woord GODS, het Woord van Hem Die de hemel, de aarde en de mens schiep. Voor wat de mens betreft, mogen we vragen naar de bewijzen van de waarheid zijner woorden. God eist onvoorwaardelijk geloof.
“Des HEREN Woord is recht” (Psalm 33:4). Hij heeft er recht op, dat wij Hem volkomen geloven. Er is ook geen andere mogelijkheid voor de mens om tot kennis der waarheid te komen of om Gode welgevallig te zijn (Hebree├źn 11:6). “Uw Woord is de Waarheid” zei de Heer Jezus tot Zijn God en Vader (Johannes 17:17). DE Waarheid. Buiten het Woord om is er geen waarheid aangaande God en de eeuwige dingen.
Alleen in en door het Woord heeft Hij Zichzelf doen kennen. De Bijbel toont ons Zijn grootheid en Zijn almacht, maar ook Zijn heiligheid, rechtvaardigheid, liefde en genade, geopenbaard in Jezus Christus, Zijn Zoon.
Alleen door dit Woord kunnen we leren verstaan wat Zijn wil is met ons. Door geloof verstaan wij. Wij, die in Christus kinderen Gods zijn. Gods Woord openbaart ons de verborgen wijsheid Gods (1 Korinthe 2:7), door Gods Geest Die in ons woont, als wij ons gelovig buigen voor dat Woord.
“Doch wij hebben niet ontvangen den geest der wereld, maar den Geest, Die uit God is, opdat wij zouden weten de dingen, die ons van God geschonken zijn” (1 Korinthe 2:12). Hoe kostbaar is de Bijbel, het Woord Gods, voor hen die geloven!

Lezen: 1 Korinthe 2:6-12