Selecteer een pagina

Door de profeet Samuël had God koning Saul bevolen de Amalekieten te verslaan. Al hun bezittingen moest hij in de ban doen.
Amalek was Israël aangevallen, toen zij nog in de woestijn waren. Deuteronomium 25:18 zegt van hen: “Hoe hij u op den weg ontmoette, en sloeg onder u in den staart al de zwakken achter u, als gij moede en mat waart; en hij vreesde God niet”.
Amalek was een gezworen vijand van God en Zijn volk. Saul heeft Amalek inderdaad verslagen. Hij was echter ongehoorzaam aan Gods bevel en spaarde de koning der Amalekieten, Agag, en het beste van het vee.
Toen Samuël Saul hierover bestrafte, antwoordde hij heel vroom, dat hij het beste gespaard had om het aan de Heer te offeren. Samuël zei hierop: “Zie, gehoorzamen is beter dan slachtoffer, opmerken dan het vette der rammen” (1 Samuël 15:22b).
Luisteren naar wat God ons zegt in Zijn Woord en Zijn stem gehoorzamen, is vaak zo moeilijk voor ons. Het betekent ons richten naar Hem en onze eigen wil opzij zetten.
In Jesaja 48:17-18 zegt de Heer tot Zijn volk: “Ik ben de HEERE, uw God, Die u leert, wat nut is, Die u leidt op den weg, dien gij gaan moet. Och, dat gij naar Mijn geboden geluisterd hadt! zo zou uw vrede geweest zijn als een rivier, en uw gerechtigheid als de golven der zee”.
Hoe hebben wij, die in Christus Jezus geloven, de waarheid van deze woorden ondervonden!
Altijd heeft God het beste met ons voor, altijd omringt Hij ons met Zijn liefde en trouw en wil Hij dat het ons welgaat. In Christus heeft Hij ons die wonderbare vrede gegeven en in Hem Zijn gerechtigheid geschonken. Wij zijn, toen wij behouden werden, gehoorzaam geweest aan Zijn evangelie en hebben ons in geloof toevertrouwd aan onze Verlosser en Zaligmaker. Nu wij kinderen Gods zijn, is het Zijn bedoeling, dat wij in gehoorzaamheid aan Zijn Woord het nieuwe leven leven.
“Hetgeen gij ook geleerd, en ontvangen, en gehoord, en in mij gezien hebt, doet dat; en de God des vredes zal met u zijn” zegt Gods Geest in Filippensen 4:9.

Lezen: 1 Samuël 15:17-23