Selecteer een pagina

Hebreeën 1:9: “Gij hebt rechtvaardigheid liefgehad, en ongerechtigheid gehaat; daarom heeft U, o God! Uw God gezalfd met olie der vreugde boven Uw medegenoten”.
Deze woorden heeft de heilige God gesproken tot Zijn Zoon, Die Zelf God is van alle eeuwigheid.
“Gij hebt rechtvaardigheid liefgehad, en ongerechtigheid gehaat”.
Deze Zoon Gods, de Rechtvaardige, heeft Zichzelf ontledigd, heeft Zijn heerlijkheid afgelegd en de gestalte van een dienstknecht aangenomen (Filippensen 2:7). Hij, Die rechtvaardigheid liefhad, ja, Die Zelf de rechtvaardigheid is, is in deze boze, opstandige wereld gekomen en de mensen gelijk geworden, uitgenomen de zonde.
De omvang van dit wonder van Goddelijk recht en Goddelijke liefde, kunnen wij niet bevatten. Deze Christus Gods stierf voor de zonden als Rechtvaardige voor de onrechtvaardigen (1 Petrus 3:18). Hij, Die ongerechtigheid haatte, heeft in deze wereld gewandeld temidden van ongerechtigheid. Hij heeft Zich door onrechtvaardigen laten bespotten en kruisigen.
De heilige God heeft onzer aller ongerechtigheid op HEM doen aanlopen en Hij heeft Zich als een lam ter slachting laten leiden (Jesaja 53:6-7).
Hij is gehoorzaam geweest tot de dood, ja, tot de dood des kruises (Filippensen 2:8).
Gods rechtvaardig oordeel over alle ongerechtigheid kwam op Hem neer.
Wij, die van harte in Hem geloven, kunnen het nu uitjubelen: “Want Dien, Die geen zonde gekend heeft, heeft Hij zonde voor ons gemaakt, opdat wij zouden worden rechtvaardigheid Gods in Hem” (2 Korinthe 5:21).
En wij buigen ons in aanbidding neer voor deze Heiland, onze Heer, Die nu gezalfd is tot de hoogste heerlijkheid en zit aan de rechterhand van de Majesteit in de hoogste (Hebreeën 1:3).
In Hem zijn wij gerechtvaardigd, werden we Gods geliefde kinderen, in Hem ontvingen wij het nieuwe leven dat Goddelijk is.
Dit leven door geloof leven, vervult ons met vrede en blijdschap, het is Hem welbehagelijk en het is tot eer van onze God en Vader.

Lezen: Hebreeën 1