Selecteer een pagina

In Efeze 1:4 zegt Gods Woord tot ons die in Christus Jezus geloven, dat wij door God in Christus zijn uitverkoren vóór de nederwerping der wereld, opdat wij heilig en onberispelijk zouden zijn voor Zijn aangezicht. Wat is het toch een wonder van Gods liefde en genade dat Hij ons, die Zijn kinderen zijn, reeds had opgenomen in dat grote plan der verlossing, nog eer de wereld was.
Hij heeft ons in Christus Jezus eeuwig leven geschonken.
“Uitverkoren om heilig en onberispelijk te zijn voor Gods aangezicht”. Het is alleen mogelijk in en door Christus Jezus onze Heer. Hoe onmetelijk rijk gezegend zijn wij in Hem.
Met ALLE geestelijke zegeningen in de hemel in Christus zijn wij gezegend, zegt Efeze 1:3.
Gods Geest somt dan een aantal van deze zegeningen op:
uitverkoren vóór de nederwerping der wereld;
heilig en onberispelijk voor Zijn aangezicht;
in liefde bestemd als zoon aangesteld te worden;
wij zijn tot prijs der heerlijkheid Zijner genade;
wij zijn begenadigd in de Geliefde;
we hebben de verlossing door Zijn bloed en vergeving naar de rijkdom van Zijn genade;
Hij maakt ons de verborgenheid van Zijn wil bekend:
Christus als Hoofd, in Wie alle dingen in hemel en op aarde zullen worden vergaderd.
Gods Geest wijst er vervolgens op, dat dit alles is naar het voornemen en de raad van Gods wil.
In Christus ontvingen wij het erfdeel en zijn wij verzegeld met de Heilige Geest der belofte, Die een onderpand is van onze erfenis.
Hoe zeker zijn wij van onze verlossing!
Het is alles in en door Christus onze Heer.
Moge ook bij ons het doel van ons geloofsleven zijn: “Hem te kennen, in Wie AL de schatten der wijsheid en kennis verborgen zijn” (Kolossensen 2:3).

Lezen: Efeze 1:3-14