Selecteer een pagina

Efeze 1:7-8 spreekt ons over de rijkdom van Gods genade, die Hij ons overvloedig heeft bewezen in alle wijsheid en voorzichtigheid. Hoe wordt het ons wonderlijk te moede, als wij over deze woorden gaan nadenken.
In Christus Jezus hebben wij de verlossing door Zijn bloed, de vergeving der misdaden.
Dit is zo volkomen, zo afdoende, dat wij in Christus heilig en onberispelijk staan voor God.
Romeinen 6:7 zegt, dat wij gerechtvaardigd zijn van de zonde, want wij zijn in Christus gestorven en met Hem opgestaan tot NIEUW leven. Dit zijn heerlijke Goddelijke feiten voor elk kind van God. Wij zijn in Christus een nieuwe schepping geworden, het oude is VOORBIJGEGAAN (2 Korinthe 5:17).
Wij behoren nu in NIEUWHEID des levens te wandelen (Romeinen 6:4).
Deze wonderlijke Goddelijke waarheid wordt door zo weinig gelovigen verstaan. Sinds zij de Heer Jezus als hun Verlosser en Zaligmaker hebben leren kennen, proberen zij een goed, christelijk leven te leiden. Zij doen hun best om liefde, trouw, geloof, ja, al wat goed is, tot openbaring te brengen. Zij strijden tegen de zonde, die in hen woont.
Het is zulk een onmetelijke liefde van God, zulk een wijsheid en inzicht, dat Hij ons NIEUW leven heeft gegeven in Jezus Christus onze Heer. Al wat wij nu te doen hebben, is dit nieuwe leven door geloof te leven.
God gaf ons Zijn Geest in ons hart, Die zal ons in alle waarheid leiden. Deze Geest zal CHRISTUS in ons verheerlijken (Johannes 16:13-14).
Als wij ons maar aan onze Heer en Heiland toevertrouwen en ons door Zijn Geest laten leiden.
Het heerlijke is dat GODS GEEST dan in ons werkt de negenvoudige vrucht: “Liefde, blijdschap, vrede, lankmoedigheid, goedertierenheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid, matigheid” (Galaten 5:22).
Als we zo het nieuwe leven door geloof leven, wordt het oude, zondige leven vanzelf teruggedrongen, want waar nieuw leven is, heeft het oude geen plaats meer.

Lezen: 2 Korinthe 5:15-17