Selecteer een pagina

“En dit is het eeuwige leven, dat zij U kennen, den enigen waarachtigen God, en Jezus Christus, Dien Gij gezonden hebt”, heeft de Heer Jezus gezegd (Johannes 17:3). Hem kennen, de enige, waarachtige God, zoals Hij Zich geopenbaard heeft in Zijn Zoon Christus Jezus!
De Heer sprak hier over hen die Hem toebehoren. Hij zei uitdrukkelijk: “Ik bid voor hen; Ik bid niet voor de wereld” (vers 9). Hij bad voor ons die kinderen Gods zijn geworden in Christus Jezus, onze Verlosser!
Voor ons gelden de woorden: “Dit is het eeuwige leven, Hem te kennen, onze God en Vader Jezus Christus onze Heer”.
Het eeuwige leven, dat het nieuwe leven is, ons door God geschonken toen wij tot geloof kwamen.
Door Gods Geest zijn wij opnieuw geboren, nieuwe mensen geworden. Het nieuwe leven in ons, het eeuwigheidsleven, is gericht op Jezus Christus de Heer tot eer van God de Vader.
Hem te kennen, te weten wie Hij is en wat God ons in Hem schonk. Hoe weinig gelovigen verstaan deze wondere zaligheid. Alleen als ons oog en hart gericht zijn op Hem, als wij Gods Geest toestaan het nieuwe leven in ons te leven, zal het ons innig verlangen worden om Hem te kennen. Hem kennen zoals Gods dierbaar Woord ons Hem toont. Zijn grootheid, Zijn schoonheid, Zijn onuitsprekelijke liefde te leren zien!
En te verstaan om bekleed te zijn met Zijn gerechtigheid, in Hem geliefde kinderen Gods te zijn!
In Christus heeft God ons gezegend met alle geestelijke zegening in de hemel (Efeze 1:3). Het zijn geestelijke zegeningen uit de hemelse sfeer, die we reeds hier mogen genieten. Christus te ontdekken in het Woord, deze grote en wonderbare Heer te kennen, het doet ons die heerlijke vrede, die het eeuwigheidsleven eigen is, genieten.

Lezen: Johannes 17:1-5