Selecteer een pagina

In Mattheüs 4:23 lezen we hoe de Heer Jezus rondging door het land en het evangelie van het Koninkrijk verkondigde, terwijl Hij alle ziekte en alle kwaal onder het volk genas.
De twaalf discipelen van Hem, later apostelen genoemd, ontvingen van Hem een speciale opdracht: “Gaat en predikt en zegt: Het koninkrijk der hemelen is nabij gekomen”. Dit Koninkrijk was ook nabij.
Christus de Messias was gekomen tot Zijn volk om het Koninkrijk der hemelen, het rijk van vrede en gerechtigheid, op te richten.
Israël heeft echter zijn Messias verworpen. De Heer moest het uitspreken: “Jeruzalem, Jeruzalem dat de profeten doodt en stenigt die tot u gezonden zijn, hoe dikwijls heb Ik uw kinderen willen vergaderen ….. en gij hebt het niet gewild” (Mattheüs 23:37).
De komst van het Koninkrijk der hemelen is uitgesteld en Israël verstrooid onder de volken.
Toch zal het evangelie van dit koninkrijk eens weer gepredikt worden tot een getuigenis voor alle volken (Mattheüs 24:14).
Als de bedeling der genade, waarin wij nu leven, voorbij is, zal de bedeling van de volheid der tijden aanbreken. De tijd waarin Christus Zijn Koninkrijk op aarde opricht.
Dan zal ook voor de aarde het woord van de Heer Jezus in vervulling gaan: “Mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde” en zal Zijn opdracht uitgevoerd worden: “Gaat dan henen, onderwijst al de volken, dezelve dopende in de Naam des Vaders, en des Zoons, en des Heiligen Geestes; lerende hen onderhouden alles, wat Ik u geboden heb” (Mattheus 28:19).
In Markus 16:17-18 lezen we hoe de prediking van het Koninkrijk vergezeld zal gaan van tekenen en wonderen.
Doordat de komst van het Koninkrijk is uitgesteld, kon deze opdracht nog niet uitgevoerd worden.
Hebreeën 2:8b zegt: “Doch nu zien wij nog niet, dat Hem alle dingen onderworpen zijn”.
Eens zal de tijd aanbreken dat de grote wereld-evangelisatie zal beginnen, want God maakt Zijn Woord altijd waar.

Lezen: Mattheüs 28:18-19.