Selecteer een pagina

“Want ook de Vader oordeelt niemand, maar heeft al het oordeel den Zoon gegeven; Opdat zij allen den Zoon eren, gelijk zij den Vader eren. Die den Zoon niet eert, eert den Vader niet, Die Hem gezonden heeft” (Johannes 5:22-23).
Er is dus voor geen enkel mens de mogelijkheid om God te eren en te dienen buiten Jezus Christus om, want Hij wil uitsluitend in en door Zijn Zoon geëerd worden.
Hij heeft gezegd: “Deze is Mijn geliefde Zoon, in Denwelken Ik Mijn welbehagen heb; hoort HEM!” (Mattheüs 17:5).
De Heer Jezus Zelf sprak tot Zijn Vader: “Verheerlijk Uw Zoon, opdat ook Uw Zoon U verheerlijke. Gelijkerwijs Gij Hem macht gegeven hebt over alle vlees” (Johannes 17:1b-2a).
“Ik ben de Weg, en de Waarheid, en het Leven. Niemand komt tot den Vader, dan door Mij” (Johannes 14:6).

Gods gerechtigheid, Zijn wonderbare liefde en genade, Zijn trouwe zorg, ja ALLES wat Hij schenkt is uitsluitend in en door onze Heiland Jezus Christus.
Christus is onze gerechtigheid, onze vrede, onze blijdschap.
Als Hij de eerste plaats in ons leven inneemt, als Hij ons leven is, dan eerst is ons leven tot eer van God.
Het is Gods bedoeling, dat Zijn Zoon wordt geëerd, want wie de Zoon eert, eert de Vader.
Jezus Christus, Die uitermate is verheven, heeft ALLE macht in hemel en op aarde (Mattheüs 28:18).
Hoe geweldig zal het zijn, als de tijd daar is, dat Hij Zijn macht tot openbaring brengt en ALLE tong Hem zal belijden als Heer.
Wij, die in Hem blijven, zullen eens delen in Zijn heerlijkheid, want wij zijn Zijn mede-erfgenamen.
Hoe groot onze erfenis zal zijn, hangt ervan af in hoeverre we in dit leven Hem als Heer en Meester van ons hart hebben toegelaten, het nieuwe leven hebben geleefd door Gods Geest, Die in ons woont. Alleen een leven dat gericht is op Christus onze Heer en dat HEM tot doel heeft, is tot eer van onze God en Vader.

Lezen: Mattheüs 17:1-8