Selecteer een pagina

Over de doop des Geestes, Zijn uitstorting, lezen we in Handelingen 2. Toen, op het Pinksterfeest te Jeruzalem, is de belofte, die de Heer heeft gedaan in Johannes 14:16-17 en die Hij in herinnering bracht in Handelingen 1:4 vervuld. “En Ik zal den Vader bidden, en Hij zal u een anderen Trooster geven, opdat Hij bij u blijve in der eeuwigheid; Namelijk den Geest der waarheid, Welken de wereld niet kan ontvangen; want zij ziet Hem niet, en kent Hem niet; maar gij kent Hem; want Hij blijft bij ulieden, en zal in u zijn”, sprak de Heer (Johannes 14:16-17).

De uitstorting van de Heilige Geest, beschreven in Handelingen 2, is een éénmalige gebeurtenis. Evenals Christus éénmaal voor de goddelozen is gestorven, is de Heilige Geest éénmaal uitgestort. “Johannes doopte wel met water, maar gij zult met den Heiligen Geest gedoopt worden, niet lang na deze dagen”, zei de Heer (Handelingen 1:5).

1 Korinthe 12:13 spreekt over deze doop: “Want ook wij allen zijn door een Geest tot één lichaam gedoopt; hetzij Joden, hetzij Grieken, hetzij dienstknechten, hetzij vrijen; en wij zijn allen tot een Geest gedrenkt”. “Tot één lichaam gedoopt”. Eén lichaam, de Gemeente van Christus. Deze doop of uitstorting van de Geest was het begin van de vervulling van de beloften uit Joël 2. Als de uitstorting heeft plaats gehad en de joden denken, dat de discipelen dronken zijn, staat Petrus op en zegt: “Want deze zijn niet dronken, gelijk gij vermoedt; want het is eerst de derde ure van de dag. Maar dit is het, wat gesproken is door de profeet Joël” (Handelingen 2:15-16). Petrus wil de joden duidelijk maken wat er eigenlijk heeft plaats gevonden. Het was een gebeurtenis zoals omschreven in Joël. Hoe had Petrus het hen anders en beter moeten uitleggen.

De totale vervulling kon het niet zijn, want die moet nog komen. Joël slaat op de bekering van Israël. Ook Zacharia 12:10 spreekt over de belofte van de Geest aan Israël. Het slaat alles op de bekering van Israël, zoals ook Hosea 3:4-5 deze beschrijft. Het is nog steeds toekomst, want eerst zal de antichrist komen en over Israël heersen.

Lezen: Handelingen 2:1-16