Selecteer een pagina

Efeze 1:7: “In Welken (Jezus Christus) wij HEBBEN de verlossing door Zijn bloed, namelijk de vergeving der misdaden, naar den rijkdom Zijner genade”.
In Hebree├źn 9:26 lezen we: “Maar nu is Hij EENMAAL in de voleinding der eeuwen geopenbaard, om de zonde TE NIET te doen, door Zijnszelfs offerande”.
“Het is volbracht! En het hoofd buigende, gaf den geest” (Johannes 19:13).
“Het is volbracht”. Volbracht op een Goddelijk volmaakte wijze.
Jezus Christus heeft volledig betaald met Zijn kostbaar bloed. Nu HEBBEN wij, die in Hem geloven, de verlossing door Zijn bloed, de vergeving van de misdaden.
Dit is zo volkomen, zo volmaakt, het is naar de rijkdom van Gods genade. Deze rijkdom is onmetelijk groot.
Zonde is voor God geen probleem meer, Hij heeft er geheel en al mee afgerekend.
Jezus Christus heeft door Zijn offer zo geheel aan al het recht Gods voldaan, dat wij nu in Hem voor het aangezicht van deze grote en heilige God, heilig en onberispelijk staan (Efeze 1:4).
Niet in onszelf, doch in Christus, want HIJ is onze rechtvaardigheid, onze heiligmaking, onze verlossing (1 Korinthe 1:30).
Wij zijn gerechtvaardigd door ZIJN bloed (Romeinen 5:9). Dit is voor eeuwig. Het probleem zonde is voor eeuwig opgelost in Jezus Christus!
Vele gelovigen zijn nog altijd bezig met hun zonden en tekortkomingen. Gods wil is, dat wij zullen leven in en door Jezus Christus, dat HIJ ons leven zal zijn. Als Hij het doel van ons geloofsleven is, leven wij vanuit Zijn gerechtigheid, Zijn heiligheid en dan is er voor zonde geen plaats.
Wij behoren te leven vanuit het volbrachte werk van onze Heer en Zaligmaker, vanuit de volkomen vergeving. Als God in Christus volkomen genoegdoening heeft ontvangen, hoe zullen wij die in Hem geloven, ons dan nog verdiepen in dat, wat door Zijn offer TE NIET is gedaan?

Lezen: Hebree├źn 9:24-28