Selecteer een pagina

Het werk der verlossing is een eeuwig werk, omdat Jezus Christus God van alle eeuwigheid is.
Het is ook volmaakt en volkomen af. Niemand kan er iets aan toe- of afdoen.
God had het gehele werk reeds gepland van vóór de nederwerping der wereld. Alles wat God doet is Goddelijk volkomen en voor eeuwig.
God biedt nu de mens een complete zaligheid door Jezus Christus aan.
Zij, die met het hart geloven in de Heer Jezus als hun Zaligmaker, zijn behouden van de toorn Gods. Zij zijn voor eeuwig behouden. Zij zijn nu kinderen Gods en behouden mensen.

De bedoeling van God met ons is niet alleen om ons in Zijn hemel te brengen, maar vooral om ons hier op aarde als behouden mensen te doen leven.
Ook in dit opzicht is het werk dat onze Heiland heeft volbracht, volkomen af.
Om behouden te kunnen leven heeft Hij ons Zijn Geest in ons hart gegeven en door deze Geest ons nieuw leven geschonken. Wij zijn nieuwe mensen geworden.
Gods Geest wil ons stap voor stap leiden en in ons het nieuwe leven, het behouden leven, openbaar maken.
Wij zelf moeten dit leven niet tot ontwikkeling trachten te brengen. Gods Geest werkt het nieuwe leven in ons. Wij behoeven niets anders te doen dan ons volkomen aan onze Heer en Hei-land toe te vertrouwen en Hem toe te staan Zijn werk in ons te volbrengen.
Gods Geest zegt tot de gelovigen: “Vertrouwende ditzelve, dat Hij, Die in u een goed werk begonnen heeft, dat voleindigen zal tot op den dag van Jezus Christus” (Filippensen 1:6).
Behouden leven is leven in en door onze Heer Christus Jezus. Het is: “Ons onder de leiding van Gods Geest buigen over Gods Woord, opdat wij zullen leren verstaan wat Gods bedoeling met ons is”.
Vooral in de brieven in het Nieuwe Testament, die gericht zijn aan behouden mensen, kunnen we lezen wat het behouden leven, dat geestelijk leven is, inhoudt en hoe onuitsprekelijk rijk wij zijn in Christus onze Heer.

Lezen: Efeze 1:7-17