Selecteer een pagina

Hebreeën 10:10: “In welken wil wij geheiligd zijn, door de offerande des lichaams van Jezus Christus, eenmaal geschied “.
Het is krachtens de wil van God, Die Jezus Christus heeft volbracht in volkomen gehoorzaamheid aan Hem. In Christus geheiligd, wil zeggen, dat wij afgezonderd zijn voor Hem.
Verlost uit de macht van zonde en dood en satan, getrokken uit deze boze wereld, zijn wij gevoegd bij Christus. Wij zijn Zijn eigendom geworden, gekocht met Zijn dierbaar bloed (1 Korinthe 6:20, 1 Petrus 1:18-19).
In Christus geheiligd, behoren wij tot het huisgezin van God, Die nu onze Vader is.
Het is een positie die wij voor eeuwig bezitten in Christus Jezus onze Heer. Dit is onafhankelijk van onze openbaring als kinderen Gods. Gods Woord vermaant ons echter om ook te wandelen overeenkomstig deze hoge positie, want dit is tot Gods eer. In Christus afgezonderd, geheiligd tot het kindschap Gods, zijn wij vreemdelingen op deze aarde geworden. Wij zijn burgers van een rijk in de hemelen, zegt Filippensen 3:20 en Efeze zegt dat wij vroeger, dat is, vóórdat wij door geloof in Jezus Christus kinderen Gods werden, wandelden overeenkomstig de loop dezer wereld en naar onze eigen begeerten en gedachten. Wij zijn echter met Christus levend gemaakt en ontvingen in Hem een plaats in de hemel (Efeze 2:5-6).
Wij zijn vrijgekocht met het kostbare bloed van Christus en in Hem wedergeboren door het levende en blijvende Woord van God (1 Petrus 1:23). Wij ontvingen het NIEUWE leven, opdat wij dit door geloof zouden leven. God schonk ons daartoe Zijn Geest en Zijn Woord en Hij wil door Zijn Geest en Zijn Woord dit geloofsleven in ons tot openbaring brengen als wij ons aan Hem toevertrouwen.

Lezen: Hebreeën 10:8-14