Selecteer een pagina

De Heer Jezus is het beeld van de onzichtbare God.
“In en door Hem zijn alle dingen geschapen die in de hemelen en die op de aarde zijn, zowel de zichtbare als de onzichtbare”, zegt Gods Woord in Kolossensen 1. Hoe groot en hoe verheven is Hij.
Hij is vóór alles en alle dingen hebben hun bestaan in Hem. Hij is God van vóór alle eeuwigheden.

Het grootste wonder aller tijden is dan ook, dat Hij mens is geworden.
Hij, de Eeuwige, de Volmaakte, de Heer van hemel en aarde, kwam in deze zondige, opstandige wereld om te lijden en te sterven tot heil van de verloren mens.
Hij verliet Zijn heerlijkheid en nam vlees en bloed aan.
Hij heeft zich vereenzelvigd met de mens, opdat Hij het grote werk der verlossing zou kunnen volbrengen.

Met Zijn bloed heeft Hij betaald wat wij schuldig waren en door Zijn dood heeft Hij de macht van satan en de zonde verbroken.
Johannes 1:14 zegt van Hem: “Het Woord is vlees geworden en het heeft onder ons gewoond (en wij hebben Zijn heerlijkheid aanschouwd, een heerlijkheid als van de Eniggeborene des Vader), vol van genade en waarheid”.

Hoe past het ons, dat wij ons in diepe eerbied voor Hem neerbuigen en Hem erkennen als onze Verlosser en Redder.
Hij, de eniggeborene van de Vader, die vol genade en waarheid is, heeft ons lief met een eeuwige liefde en wil ons graag Zijn vrede en Zijn blijdschap schenken.

Lezen: Kolossensen 1:15-17