Selecteer een pagina

God is nu, in deze tijd van genade, bezig Zich een volk voor Zijn Naam uit de heidenen aan te nemen (Handelingen 15:14). Ieder die in Jezus Christus gelooft, behoort tot dat volk, zowel joden als niet-joden. Ook met het volk Israël gaat God Zijn eigen weg. Al de beloften hen gegeven, zullen ooit in vervulling gaan, want het Woord Gods kan nooit gebroken worden. Als het volk dat God Zich NU voor Zijn Naam vergadert voltallig is, zal Hij tot Israël WEDERKEREN en de vervallen hut van DAVID wederopbouwen (Handelingen 15:16). Vers 16 zegt duidelijk: “DAARNA zal Ik wederkeren”.

Het is ONmogelijk dat WIJ in plaats van Israël zouden zijn. Wij zijn leden van het Lichaam van Christus en behoren tot de Gemeente die Zijn lichaam is (Efeze 1:23). Deze verborgenheid Gods heeft Hij pas aan Paulus geopenbaard. Op Gods tijd neemt Hij de Gemeente van de aarde weg (1 Thessalonicensen 4:13-17) en daarna zal Hij de draad met Israël weer opnemen. Toen Israël de Christus verwierp, heeft God dat volk terzijde gezet. Er is een gedeeltelijke verharding over Israël gekomen, totdat de volheid der heidenen binnengaat en aldus zal gans Israël behouden worden (Romeinen 11:25-26). Want, zo luidt de tekst verder: “De Verlosser zal uit Zion komen”.

Eerst als de volheid der heidenen is ingegaan, zal Christus in heerlijkheid wederkomen en Zijn heerschappij als Messias van Israël aanvaarden. Dan zal gans Israël zalig worden. Na de opname van de gemeente krijgt satan vrij spel. Dan komt de periode van de grote afval en de grote verdrukking. Israël, dat nog steeds weigert Christus als Messias te erkennen, zal de antichrist als zodanig aanvaarden. Het boek der Openbaring vertelt ons over deze tijd. Johannes was op de DAG DES HEREN in de geest, staat in Openbaring 1:10. Deze Dag, waarover ook Maleáchi 4:5 spreekt, zal vreselijk zijn. Wij, die nu de Heer toebehoren, zullen, als die Dag begint, boven zijn in de heerlijkheid met onze Heer en Heiland.

Lezen: Handelingen 15:14-18