Selecteer een pagina

“Want God heeft hen allen onder de ongehoorzaamheid besloten, opdat Hij hun allen zou barmhartig zijn” (Romeinen 11:32).
Dit is genade, genade volkomen, zo onzegbaar groot, genade die alleen maar uit God en door God en tot God kan zijn. Daarom roept de apostel het uit in vers 33: “O diepte des rijkdoms, beide der wijsheid en der kennis Gods, hoe ondoorzoekelijk zijn Zijn oordelen, en onnaspeurlijk Zijn wegen!”
Romeinen 3:23-24 zegt het als volgt: “Want zij hebben ALLEN gezondigd, en derven de heerlijkheid Gods; en worden om niet gerechtvaardigd, uit Zijn genade, door de verlossing, die in Christus Jezus is”. Romeinen 3:19 zegt, dat de gehele wereld verdoemelijk (strafwaardig; NBG) staat voor God. Zowel joden, die de wet hadden, als de niet-joden, die God uit de wondere werken der schepping hadden kunnen kennen (Romeinen 1:19-20). Zo zijn ALLEN onder de ongehoorzaamheid besloten, opdat God Zich over ALLEN kan ontfermen. Deze genade is zo onuitsprekelijk groot. ELK mens, hoe goed en braaf hij moge zijn of hoe groot zondaar ook, is voor God strafwaardig. Hij derft daardoor Gods heerlijkheid.
Door het werk der verlossing van Jezus Christus is Gods gerechtigheid beschikbaar voor ieder mens. Om NIET, uit louter GENADE.
GODS gerechtigheid, Zijn rechtvaardigheid door het geloof van Jezus Christus geopenbaard, is tot allen en over allen die GELOVEN (Romeinen 3:22).
Alleen maar geloven, Gods Woord betrouwbaar achten! Is het moeilijk iemand te geloven, die zo betrouwbaar is als God?
Christus heeft onze schuld, die wij bij God hadden, geheel betaald, Hij ging voor ons in de dood. Hij stond op en is nu ten hoogste verheven (Hebreeën 1:3-4).
Nu kan God Zich ontfermen over allen die Hem geloven. Niemand heeft meer een excuus. Gods gerechtigheid is voor een ieder, die gelooft, want zegt Romeinen 10:10: “Met het HART gelooft men ter rechtvaardigheid! Welk een Goddelijke genade en liefde, die gegrond is op Goddelijk recht!

Lezen: Romeinen 11:32-36