Selecteer een pagina

“Werkt uws zelfs zaligheid met vreze en beven; Want het is God, Die in u werkt beide het willen en het werken, naar Zijn welbehagen” (Filippensen 2:12b-13).
Deze woorden zijn gericht tot gelovigen.
Met “zaligheid” wordt niet bedoeld behouden worden. Wij zijn in Christus voor eeuwig behouden, voor eeuwig verlost. Het gaat hier om behouden LEVEN.
Gods Geest heeft in de voorafgaande verzen gewezen op onze Heiland, Die in volkomen gehoorzaamheid des geloofs aan Zijn God heeft geleefd.
“Laat die gezindheid ook in u zijn”, zegt het Woord in vers 5 (NBG).
Werkt uws zelfs zaligheid met vreze en beven. De Scofield Bible vertaalt: “Werkt uit”.
De bedoeling is niet dat we vrezend en bevend door het leven gaan. Als we door Gods Geest het nieuwe leven leven, geeft dit ons rust, vrede en blijdschap.
God zei tot Abraham: “Want nu weet Ik, dat gij God vrezende zijt, en uw zoon, uw enige, van Mij niet hebt onthouden” (Genesis 22:12).
Abraham vreesde God en gehoorzaamde God, want we lezen in Jakobus 2:23 dat hij een vriend van God genoemd werd en voor een vriend is men niet bang.
God vrezen is: “Je eerbiedig buigen voor Hem en Zijn Woord en beproeven wat Hem welbehagelijk is” (Efeze 5:10).
In deze zin werken we onze zaligheid uit.
“Alzo dan, mijn geliefden, gelijk gij te allen tijd GEHOORZAAM geweest zijt, niet als in mijn tegenwoordigheid alleen, maar veelmeer nu in mijn afwezen, werkt uws zelfs zaligheid met vreze en beven” (Filippensen 2:12).
Gehoorzaam zijn aan Gods Woord. Er ernst mee maken dat we niet ONgehoorzaam zijn (Hebree├źn 4:11).
Opletten wat de wil van de HEER is en ZIJN weg gaan. God wil het willen en het werken in ons werken en dit alles naar Zijn welbehagen.
Onze zaligheid uitwerken met vreze en beven is ook: “Alles wat God ons in Christus Jezus heeft geschonken, gelovig tot ons bezit maken”.
Het is: leven door de Geest, het is: blijven in Hem. Hoe heerlijk is het zo behouden te mogen leven.

Lezen: Filippensen 2:5-13