Selecteer een pagina

“Verblijdt u in de Here te allen tijd; wederom zeg ik: Verblijdt u” (Filippensen 4:4).
Het is de bedoeling van onze hemelse Vader, dat we ons verblijden in Hem en in onze Heer Jezus Christus. God heeft van Zijn kant alles gedaan om ons blij en gelukkig te kunnen maken.
Hij gaf Zichzelf in Zijn dierbare Zoon, onze Heiland. Christus verliet Zijn eeuwige heerlijkheid en heeft, door het grote werk der verlossing dat Hij volbracht, ons vrijgekocht uit de slavernij van zonde en dood.
De psalmist zong in Psalm 43:4 over “De God der blijdschap mijner verheuging”. Hij zag uit naar de komende Verlosser. Hoeveel te meer redenen hebben wij om ons te verblijden in die God, Die nu onze Vader is in Christus Jezus.
Hij schonk ons in Hem het nieuwe leven. Hij gaf Zijn Geest in ons hart Die ons troost en leidt.
Deze Geest wil ons uit het Woord onderrichten, opdat wij Christus onze Heer zouden leren kennen in al Zijn heerlijkheid en schoonheid. Opdat wij zouden verstaan, hoe wij hem welbehagelijk kunnen zijn. Hoe meer we Hem leren kennen, hoe groter onze blijdschap wordt. God heeft ons ALLES in Hem geschonken. Zijn gerechtigheid, Zijn liefde, Zijn overvloed van genade.
Hij heeft ons begenadigd in de Geliefde, in de Zoon Zijner liefde (Efeze 1:6). Christus Jezus te kennen, Hem te geloven, maakt dat wij ons in Hem verheugen met een onuitsprekelijke en heerlijke vreugde (1 Petrus 1:8). Een vreugde en blijdschap die leidt tot aanbidding van Zijn Persoon. “Blijft in deze Mijn liefde” (Johannes 15:9), sprak onze Heiland tot de zijnen en Hij liet op deze woorden volgen: “Deze dingen heb Ik tot u gesproken, opdat Mijn blijdschap in u blijve, en uw blijdschap vervuld worde” (Johannes 15:10-11). In Zijn liefde blijvende, worden wij vervuld met blijdschap. Een blijdschap die eeuwig is, omdat het Zijn blijdschap is.

Lezen: Filippensen 4:4-7