Selecteer een pagina

Ieder die in de Heer Jezus gelooft is IN Hem.
Dit is niet iets wat wij onszelf aanmeten. Het is uit God, Hij heeft ons in deze positie geplaatst.
De Heer Jezus is nu geworden: “Onze wijsheid, onze rechtvaardigheid, onze heiliging, onze verlossing”. Ook dit is niet uit onszelf. Het is uit God (1 Korinthe 1:30).
Gods kracht, dat is Gods Geest, heeft dat in ons bewerkt.
Daarom zegt Gods Woord ook in vers 31 van 1 Korinthe 1: “Die roemt, roeme in den Heere”.
Het is alles uitsluitend in en door Jezus Christus onze Heer wat God ons uit genade heeft geschonken en dit is voor eeuwig.
Toch zegt de Heer Jezus tot de Zijnen in Johannes 15:4: “BLIJFT in Mij” en in 1 Johannes 2:28 vermaant Gods Geest ons: “Blijft in Hem”.
Zijn we dan toch niet voor eeuwig in Hem?
Zeer zeker! De vermaning ,”blijft in Mij”, “blijft in Hem”, heeft betrekking op de wandel van het kind van God.
In Johannes 15 spreekt de Heer over de vrucht van het nieuwe leven en in 1 Johannes 2 doelt Gods Geest op onze wandel, opdat wij niet beschaamd zullen staan voor onze Heer.
In Hem BLIJVEN heeft betrekking op onze praktische levensopenbaring.
In Hem blijvend, wordt het onze begeerte om Hem welbehagelijk te zijn.
Wij zullen ons dan geheel en al aan Hem toevertrouwen en niet langer onze weg, doch ZIJN weg wensen te gaan. Hem geloven en in Zijn liefde blijven.
Vele gelovigen kennen deze omgang met hun Heer niet. Zij gaan eigen wegen en leven naar eigen smaak.
Zij kennen Hem als hun Verlosser, maar niet als hun Meester en Heer, wiens leven zij door Gods Geest behoren te leven.
In hun wandel zijn zij niet zoals God de Vader, in Wiens huis zij als een kind behoren te leven, dat graag ziet.
In Hem, de Heer Jezus, blijven is: “Het nieuwe leven leven, het is Christus IN ons”.
Alleen zulk een leven is Gode welbehagelijk en tot Zijn eer.

Lezen: 1 Korinthe 1:30-31.