Selecteer een pagina

“De God der blijdschap mijner verheuging”, noemt de psalmist zijn God (Psalm 43:4).
Psalm 68:4: “Maar de rechtvaardigen zullen zich verblijden; zij zullen van vreugde opspringen voor Gods aangezicht, en van blijdschap vrolijk zijn”.
Psalm 32:11: “Verblijdt u in den HEERE “.
God is zo geweldig groot in Zijn liefde tot de mens. Hij wil niets liever dan dat de mens blij en gelukkig is. Hij schiep de mens als een volkomen harmonieus wezen en gaf hem alles wat tot vrede en vreugde kon strekken. Toen de mens bewust de zijde van Gods tegenstander koos, kwam God hem tegemoet met de belofte van de komende Verlosser.
De gehele geschiedenis door zien we hoe Hij ontelbare malen alles in het werk stelde om de zondigende mens weer in Zijn nabijheid te brengen en hem Zijn vreugde te doen smaken. Al de offeranden getuigen ervan, dat Hij genadig en barmhartig is en gaarne vergevende. Hij kon door middel van het bloedig offer vergeven en de zonden bedekken, omdat de offeranden zagen op het volmaakte offer van Zijn Zoon.
Het gehele Oude Testament spreekt van Gods liefde en erbarming. Hij, de Heilige, moest dikwijls straffen, omdat Hij nu eenmaal heilig is, maar altijd weer opnieuw, als de mens berouw toonde en via het offer tot hem ging, was Hij bereid hem in genade aan te nemen en zijn hart te verblijden.
De gelovigen van het Oude Testament, die met het oog des geloofs Gods liefdevolle weg met hen zagen, konden niet anders dan zich in Hem verblijden. Hoe wonderbaar was Hij voor hen in Zijn barmhartigheid. Steeds weer wees Hij op de komende Vredevorst en het komende vrederijk.
“Ik, Ik ben het, Die u troost”, sprak Hij tot Zijn volk (Jesaja 51:12).
Hoe getuigen de Psalmen van Zijn liefdevolle vertroostingen! Wie Hem zo leerde kennen, kon het uitzingen: “Gij zijt de God der blijdschap mijner verheuging”. Eén van de vruchten van geloofsleven is: “Zich verheugen in God”. Ook voor de oudtestamentische gelovigen.

Lezen: Psalm 43