Selecteer een pagina

“Niemand heeft ooit God gezien; de eniggeboren Zoon, Die in den schoot des Vaders is, Die heeft Hem ons verklaard” (Johannes 1:18). “De eniggeboren Zoon, Die in de schoot des Vaders is”. De Heer Zelf legt deze waarheid als volgt uit: “Ik en de Vader zijn één” (Johannes 10:30). Daarom kon Hij zeggen: “Die Mij gezien heeft, die heeft de Vader gezien” (Johannes 14:9). Jezus Christus heeft ons God doen kennen, want wie Hem gezien heeft, heeft de Vader gezien. “Indien gijlieden Mij gekend had, zo zoudt gij ook Mijn Vader gekend hebben”, heeft Hij gezegd (Johannes 14:7). Deze Heer, het eeuwige Woord, is vlees geworden en heeft onder ons gewoond. “Ik en de Vader zijn één”. In Hem heeft God Zichzelf gegeven. “Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een iegelijk die in Hem gelooft, niet verderve, maar het eeuwige leven hebbe.” (Johannes 3:16). Jezus Christus is het Brood des levens, dat uit de hemel nedergedaald is. Hij gaf Zichzelf voor het leven der wereld (Johannes 6:51).
Hoe groot en wonderlijk is deze Goddelijke eenheid in Zijn openbaring van de hoogste liefde. “Die in Mij gelooft, gelooft in Mij niet, maar in Dengene, Die Mij gezonden heeft. En die Mij ziet, die ziet Dengene, Die Mij gezonden heeft” (Johannes 12:44-45). Hoe belangrijk is het voor het kind van God zijn Heer en Heiland te kennen! In Efeze 1:17 bidt Gods Geest bij monde van Paulus: “Opdat de God van onzen Heere Jezus Christus, de Vader der heerlijkheid, u geve den Geest der wijsheid en der openbaring in Zijn kennis”. D.w.z. om HEM RECHT TE KENNEN.
In Filippensen 3:8 lezen we: “Ja, gewisselijk, ik acht ook alle dingen schade te zijn, om DE UITNEMENDHEID DER KENNIS VAN JEZUS CHRISTUS, mijn Heere” en in vers 10 “Opdat ik HEM KENNE”. In Kolossensen 2:2-3 staat: “Tot kennis der verborgenheid van God en de Vader, en van CHRISTUS; In Denwelken al de schatten der wijsheid en der kennis verborgen zijn”. Dit is immers het nieuwe leven in ons, de enige waarachtige God te kennen en Jezus Christus Die Hij gezonden heeft (Johannes 17:3). Jezus Christus kennen, is onze God en Vader kennen!

Lezen: Johannes 12:44-50