Selecteer een pagina

De openbaring van het NIEUWE leven met al zijn facetten kan gebracht worden onder één noemer: “Leven door geloof”.
“Maar de rechtvaardige zal uit het geloof leven” (Romeinen 1:17, Hebreeën 10:38).
“MIJN rechtvaardige”, zegt Hebreeën 10:38 (zie Griekse grondtekst).
Jezus Christus is Gods Rechtvaardige. Zijn leven was geloofsleven in volmaakte zin.
Zijn werken waren werken des geloofs. Ook het grote werk der verlossing dat Hij, in volkomen geloofsgehoorzaamheid aan Zijn God en Vader, heeft volbracht, was een werk des geloofs.
De Heer Jezus is Gods Geliefde in Wie God Zijn welbehagen heeft (Mattheüs 3:17).
Voor ons die in en door Christus kinderen Gods zijn geworden, is er maar één mogelijkheid om welbehagelijk voor God te leven en die is: “Leven door geloof”.
Wij zijn behouden geworden, toen wij in Jezus Christus als onze Verlosser en Zaligmaker geloofden.
Nu we behouden zijn, is het Gods bedoeling, dat we ook behouden zullen leven, dit is door GELOOF leven.
Het begin is: “geloven dat wij gestorven zijn en nu GERECHTVAARDIGD zijn van de zonde (Romeinen 6:7), dat wij met Christus zijn opgewekt (Efeze 2:6) en in Hem gerechtvaardigd zijn (Romeinen 4:24-25). Dat wij in Christus een NIEUWE schepping zijn geworden (2 Korinthe 5:17). Dat wij de Heilige Geest hebben ontvangen (Romeinen 5:5)”.
Al deze heerlijke waarheden die Gods woord ons leert, gelovig tot ons bezit maken.
Door geloof leven is: “Ons geheel en al toevertrouwen aan onze Heer en Heiland en ons door Zijn Geest laten leiden”.
Het is ook in stil vertrouwen als kind leven in gemeenschap met onze hemelse Vader. Hem laten zorgen en ons in Zijn liefde verlustigen.
Geloven, dat alle dingen medewerken ten goede (Romeinen 8:28), ook als wij de weg van ons leven niet begrijpen en zo moeilijk vinden.
Geloven is: “Niet zelf op de troon van ons hart zitten, maar CHRISTUS in ons hart heiligen als HERE” (1 Petrus 3:15).

Lezen: 2 Korinthe 5:15-18