Selecteer een pagina

Toen de Heer Jezus het grote werk der verlossing volbracht had en opgevaren was naar de hemel, heeft God Zijn Heilige Geest uitgestort op de gelovigen die op het Pinksterfeest te Jeruzalem samen waren gekomen om te bidden.
De Heer Jezus had dit reeds vóór Zijn lijden aan de zijnen beloofd.
Hij noemde de Heilige Geest: “De Trooster, de Geest der Waarheid” en zei, dat de wereld deze Geest niet kon ontvangen (Johannes 14:15-17).

De Heilige Geest is een gave van God aan Zijn kinderen.
Door deze Geest hebben wij leren verstaan, dat in ons geen goed woont, dat wij geboren zondaars zijn.
Gods Geest heeft ons er van overtuigd, dat wij Christus nodig hadden als onze Zaligmaker en Middelaar.
Door de werking van de Heilige Geest hebben wij de Heer Jezus in geloof aanvaard als onze Heiland en Heer.
Wij zijn nu in Christus voor eeuwig geborgen en in Hem volkomen gerechtvaardigd voor God.
Gods Geest die in ons woont, wil ons in alle waarheid leiden.
Deze waarheid wordt ons geopenbaard in Gods Woord, de Bijbel.
Dat Woord leert ons onze Heiland kennen in Zijn grootheid en liefde.
Het doet ons verstaan het nieuwe leven, dat Gods Geest in ons werkt, door geloof te leven. Zulk een leven is Gode welbehagelijk.

Lezen: Handelingen 2:1-4