Selecteer een pagina

Toen koning Salomo het Huis des HEEREN liet bouwen, heeft hij in de steengroeve elke steen volkomen laten afwerken, zodat er bij de bouw van Gods tempel geen hamer of beitel of enig ijzeren gereedschap werd gehoord, lezen wij in 1 Koningen 6:7.
In Efeze 2:20-22 zegt Gods Woord dat wij zijn “gebouwd op het fundament der apostelen en profeten, waarvan Jezus Christus is de uiterste Hoeksteen; op Welken het gehele gebouw, bekwamelijk samengevoegd zijnde, opwast tot een heiligen tempel in den Heere; op Welken ook gij mede gebouwd wordt tot een woonstede Gods in den Geest”.
IN Hem worden ook WIJ medegebouwd.

Laat uzelf als levende stenen gebruiken voor de bouw van een geestelijk huis, zegt 1 Petrus 2:5.
God is bezig Zijn woonstede in de Geest te bouwen.
Wij, die in Christus Jezus zijn, zijn de stenen die Hij tevoren voor dat Huis vormt.
Láát u als levende stenen gebruiken, vraagt Hij.

Als LEVENDE stenen, als Zijn kinderen, die leven in en door Zijn Zoon.
Het betekent dat wij ons stellen onder de leiding van Gods Geest. Dat wij gehoorzaam zijn aan hetgeen Gods Woord ons leert.
Gods Geest, Die ons altijd zal wijzen op onze Heiland en Heer, met Wie wij zo nauw verbonden zijn.
Gods dierbaar Woord dat ons openbaart hoe onnoemlijk rijk wij zijn in Christus Jezus.
Dat ons troost en onderwijst.
Hoe heerlijk is het om zo door Hem gebruikt te mogen worden voor Zijn geestelijk Huis.
”Hij, Die u roept, is getrouw, Die het ook doen zal”.
(1 Thessalonicensen5:24).

Lezen: 1 Petrus 2:4-5.